Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Estudiants de doctorat Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació   Imatge de diagramació     Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfons: 93 403 55 81 /83
Fax: 93 403 55 96

 

 
Imatge de diagramació

Elaboració i defensa de la tesi doctoral

 

  Terminis per defensar la tesi (règim de permanència)  
     
  Inscripció i avaluació anual del pla de recerca  
 
  Inscripció
 
 

En el curs acadèmic en el què heu formalitzat l'admissió al programa de doctorat (primer any) heu d'elaborar i presentar un pla de recerca redactat en qualsevol dels idiomes del programa. Aquest pla de recerca ha d'incloure, com a mínim:

  1. El títol provisional de la tesi
  2. Els objectius que pretén assolir
  3. La metodologia que emprarà i els mitjans i la planificació temporal

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari, els continguts i els requisits específics que ha d'incloure el pla de recerca i també la documentació i els procediments vinculats a la presentació. Consulteu els requisits afegits que hagi pogut establir la Comissió al web del programa que curseu.

Termini màxim: dintre del calendari establert per la Comissió Acadèmica del programa i, en qualsevol cas, sempre abans de l'1 de juliol de l'any en curs.

La sol·licitud haurà de presentar-se a la Secretaria de la Facultat dintre de l' horari de registre.

Avaluació anual
 
 

A partir del curs acadèmic següent en que s'ha acceptat el pla de recerca, la Comissió Acadèmica avaluarà, cada curs acadèmic, els avenços produïts en el pla de recerca i el document d'activitats.

La Comissió Acadèmica del programa fixa el calendari, els documents específics que s'han de presentar per a dur a terme l'avaluació anual. Aquesta informació estarà disponible al web del programa.

 
  Dipòsit de la tesi doctoral  
 
 

Finalitzada l'elaboració de la tesi doctoral, el doctorand ha de sol·licitar a la Comissió Acadèmica del programa l'autorització per dipositar-la. Aquesta sol·licitud es pot presentar sempre que el pla de recerca hagi obtingut dos informes positius consecutius de seguiment i avaluació anual

La sol·licitud d'autorització per dipositar la tesi doctoral, de conformitat amb el model normalitzat, s'ha de presentar al Registre General de la Universitat de Barcelona, i s'ha d'acompanyar, com a mínim, dels documents següents:

 
 

1. Informe del/s director/s de la tesi i del tutor, sobre l'autorització del dipòsit.

2. Un exemplar enquadernat de la tesi signat pel doctorand. El tipus d'enquadernació haurà de ser definitiu, amb una coberta i un llom. No s'acceptaran exemplars amb espirals.

En la portada o en la primera pàgina hi ha de constar, com a mínim, la informació següent: denominació del programa de doctorat, títol de la tesi, nom i cognoms del doctorand, nom i cognoms del/s director/s de tesi i del tutor . Les tesis han d'incloure un resum, una introducció general, els objectius, la metodologia, els resultats o el desenvolupament argumental, les conclusions finals i la bibliografia. Les Comissions Acadèmiques dels programes poden establir altres requisits de format i contingut en funció de l'àmbit de la tesi. En cas de presentació de tesi com a compendi de publicacions o de tesis sotmeses a processos de protecció o transferència de tecnologia o de coneixement, cal tenir en compte el que s'estableix en aquesta Normativa.

3. Un CD o DVD que contingui:

- Tesi doctoral.

- Currículum del doctorand.

- Resum de la tesi doctoral amb una extensió màxima aconsellada de 600 paraules, en la mateixa llengua en què es va redactar .

- Extracte en anglès amb una extensió màxima aconsellada de 350 paraules. Si la tesi està redactada en anglès, aquest resum es pot fer en un altre idioma (català, castellà, etc.).

4. Fitxa de dades TESEO per a completar la base de dades TESEO de tesis doctorals del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (veure codis UNESCO)

5. Document d'autorització de la publicació, emplenat amb lletra clara o amb ordinador i signat.

L'arxiu electrònic obert en un repositori institucional és obligatori des de l'11 de febrer de 2012, en aplicació de l'article 14 del Reial decret 99/2011 . Per això, totes les tesis llegides a la Universitat de Barcelona a partir d'aquesta data s'arxiven al repositori institucional, Dipòsit Digital de la UB - Tesis doctorals , i al repositori cooperatiu de tesis TDX .

6. Fitxa de dades personals i acadèmiques, emplenat amb lletra clara o amb ordinador i signat.

7. Els documents complementaris que s'estableixin corresponents a tesis presentades com a compendi de publicacions, tesis redactades en llengües diferents de les especificades en el programa i cotutela.

8. Altres documents que hagi pogut establir la Comissió Acadèmica del Programa específic.

 

Termini per resoldre la sol·licitud

Un màxim de 20 dies, a comptar des de l'endemà de la data de presentació de la sol·licitud al Registre General.

Termini de dipòsit:

7 dies a comptar de l'endemà de la comunicació del dipòsit al web.
Durant el període de dipòsit, qualsevol doctor pot examinar la tesi i formular, per escrit, les consideracions que consideri adients sobre el contingut de a la Comissió d'Autorització de la Defensa de la Tesi de l'Escola de Doctorat.

 
  Publicació electrònica de la tesi doctoral  
 
 

Un cop defensada la tesi doctoral, la Secretaria de la Facultat procedirà a realitzar els tràmits per al seu arxiu electrònic, tant al repositori institucional UB, com a la base de dades TDX , que recull en format electrònic les tesis llegides a l'àmbit universitari dels Països Catalans.

També es procedirà a publicar la fitxa de dades de la tesi a la base de dades Teseo, del Ministeri d'Educació i Cultura.

 

 

 

 
 
Imatge de diagramació

 

Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 18.09.2017