Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia i Comunicació Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB
Imatge de diagramació
Estudiants de grau Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació   Imatge de diagramació     Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Facultat de Filologia i Comunicació
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfons: 93 403 55 83 / 84
Fax: 93 403 56 64

 

 
Imatge de diagramació

Accés als ensenyaments de grau per al curs 2019-20

 

 
1)
Mitjançant la preinscripció universitària
2)
Sol·licitud de trasllat d’expedient o canvi d’estudis (30 crèdits reconeguts)
3)
Accés per adaptació (procedent d'un pla d'estudis extingit)
4)
Amb estudis universitaris estrangers convalidats (30 crèdits convalidats)
 
 
1) Mitjançant la preinscripció universitària

 

Per aquesta via poden accedir tots els alumnes: estudiants amb les Proves d'Accés a la Universitat, estudiants amb les Proves per a Majors de 25 anys o 45 anys, titulats en CFGS o FP2, estudiants amb estudis universitaris iniciats o finalitzats (inclosos els alumnes de la Facultat de Filologia que volen canviar de grau), etc.

Un cop formalitzada la preinscripció universitària, hauran de passar per la Secretaria de la Facultat a sol·licitar el reconeixement de crèdits que correspongui.

Terminis de la preinscripció universitària 2019:

 • convocatòria de juny: del 4 de juny a l'1 de juliol

 • convocatòria de setembre: dies 19 i 20 de setembre (en aquells ensenyaments on hagin quedat places lliures)
 
 
2) 2. Sol·licitud de trasllat d’expedient o canvi d’estudis (30 crèdits reconeguts)

 

Per aquesta via podran accedir als estudis de Grau els estudiants amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que sol·licitin un canvi d'Universitat o un canvi d'estudis universitaris oficials espanyols i als quals se'ls reconregui un mínim de 30 crèdits ECTS.

 

Grau

Nombre de places

Observacions

Estudis Anglesos

20

 

Estudis Àrabs i Hebreus

20

 

Estudis Literaris

20

 

Filologia Catalana

20

 

Filologia Clàssica

20

 

Filologia Hispànica

20

 

Lingüística

20

Exclusivament Itinerari 2 llengües
Àmbits lingüístics: Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès o Rus

Llengües i Literatures Modernes

20

Exclusivament Itinerari 2 llengües
Àmbits lingüístics: Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès o Rus

Llengües Romàniques i les seves Literatures
20
 

 

 

Criteris d'admissió: qualificació de les Proves d'Accés a la Universitat o equivalent

Termini de sol·licitud:

 • De l'1 al 31 de juliol

Publicació del llistat d' admesos, al web de la Facultat:

 • A mitjans de setembre

En el moment que es faci la sol·licitud a la Secretaria de la Facultat cal aportar la documentació següent:

 • fotocòpia del DNI
 • sol·licitud de reconeixement de crèdits i admissió
 • certificat acadèmic on constin les assignatures, el nombre de crèdits i la qualificació obtinguda en els estudis d'origen, així com la informació dels estudis que van donar accés a la Universitat (expedient acadèmic en el cas d'alumnes de la UB )
 • programes de les assignatures cursades, degudament segellats pel centre corresponent
 • fotocòpia del pla d'estudis cursat, degudament segellat pel centre corresponent
 • en cas que no consti en el certificat acadèmic, fotocòpia compulsada de la documentació acreditativa que va donar accés a la Universitat
 • abonament de les taxes per a l'estudi de la sol·licitud de transferència i reconeixement.

Trasllat d'expedient: tots els alumnes que obtinguin l'accés a un grau de Filologia per aquesta via i el canvi d'estudis suposi un canvi d'universitat, hauran d'abonar la taxa de trasllat d'expedient a la universitat on van realitzar els estudis que els hi donen l'accés.

En cas que l'estudiant obtingui un reconeixement de menys de 30 crèdits, caldrà que faci la preinscripció universitària (veure apartat 1) per demanar plaça en el Grau pel qual s'ha demanat el dit reconeixement.

SIMULTANEÏTAT D'ESTUDIS

Els estudiants universitaris poden sol·licitar la simultaneïtat de dos estudis de grau sempre que les normatives de cada universitat implicada ho permetin. La via en aquesta casos serà sempre la preinscripció universitària (veure apartat 1).

Tanmateix, els estudiants que desitgin accedir a uns estudis amb el propòsit de cursar-los simultàniament a d'altres que ja tenen començats, han de fer la preinscripció universitària i, un cop obtinguda la plaça, declarar la simultaneïtat dels dos estudis en el moment de matricular-s'hi.

Reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement de crèdits : són els crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat que computaran als efectes de l'obtenció del títol de Grau

Transferència de crèdits : consisteix en la inclusió en l'expedient acadèmic de l'estudiant dels crèdits obtinguts en estudis oficials cursats amb anterioritat que no hagin conduït a l'obtenció d'un títol oficial. No procedeix la transferència si l'estudiant manifesta la voluntat d'alternar o simultaniejar els estudis.
 
 
3) Accés per adaptació (procedent d'un pla d'estudis extingit)
 

a) Els estudiants de llicenciatura (pla 2001) que no hagin finalitzat els seus estudis hauran d'adaptar-se als estudis de grau que substitueixen la seva titulació i tenen al seu abast, a través de Món UB o del seu espai personal, el SIMULADOR que la UB manté implementat. En la simulació obtinguda, que només és informativa, l'estudiant pot veure quin és el reconeixement dels seus estudis al grau.

Les adaptacions possibles entre titulacions són les següents:

TITULACIÓ

GRAUS

Filologia Alemanya

Llengües i Literatures Modernes *

Filologia Anglesa

Estudis Anglesos

Filologia Àrab

Estudis Àrabs i Hebreus

Filologia Catalana

Filologia Catalana

Filologia Clàssica

Filologia Clàssica

Filologia Eslava

Llengües i Literatures Modernes *

Filologia Francesa

Llengües i Literatures Modernes *

Filologia Gallega

Llengües i Literatures Modernes *

Filologia Hebrea

Estudis Àrabs i Hebreus

Filologia Hispànica

Filologia Hispànica

Filologia Italiana

Llengües i Literatures Modernes *

Filologia Portuguesa

Llengües i Literatures Modernes *

Filologia Romànica Llengües Romàniques i les seves Literatures

Lingüística

Lingüística *

Teoria de la Literatura i Literatura Comparada

Estudis Literaris

Tot seguit, l'estudiant haurà de lliurar la sol·licitud d'adaptació a la Secretaria de la Facultat, del 3 al 28 de juny de 2019.

b) Els estudiants de llicenciatura dels plans 1994, 1981 o anteriors, que en el seu moment van abandonar els estudis, hauran de presentar per escrit la seva sol·licitud d'accés al grau, a la Secretaria de la Facultat, del 3 al 28 de juny de 2019.

Posteriorment, la Secretaria enviarà per correu a l'interessat la resolució de crèdits reconeguts als estudis de grau.

* En el cas d'accés al grau en Llengües i Literatures Modernes , només es podrà cursar l'itinerari de dues llengïes, en els àmbits lingüístics d'Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès o Rus.

*En el cas d'accés al grau de Lingüística, només es podrà cursar l'itinerari de dues llengües, en els àmbits lingüístics d'Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès o Rus.
 
 
4) Amb estudis universitaris estrangers convalidats (30 crèdits convalidats)
 

L'alumnat amb estudis universitaris cursats a l'estranger que desitgi cursar estudis de grau (únicament els mateixos que s'indiquen en l'apartat 2) podrà sol·licitar la convalidació dels seus estudis.

Procediment per demanar convalidació:
http://www.ub.edu/acad/es/admision/internacionales/iniciado.html

Imprès de sol·licitud
Data màxima per presentar la sol·licitud de convalidació: 30 de setembre

En cas que l'estudiant obtingui una convalidació de 30 o més crèdits, caldrà que faci una sol·licitud al degà de la Facultat per demanar plaça en el grau pel qual s'ha demanat la convalidació.

En cas que l'estudiant obtingui una convalidació de menys de 30 crèdits, caldrà que faci la preinscripció universitària (veure apartat 1) per demanar plaça en el Grau pel qual s'ha demanat la convalidació.

 

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 16.09.2019