Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Filologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Pràctiques externes Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 
 

icona d'informació

Per a més informació:

Oficina de pràctiques
Facultat de Filologia
Universitat de Barcelona

Gran Via, 585
08007 Barcelona
Telèfon: 93 403 55 83
Fax: 93 403 55 96

Bústia

 

 
 
Informació per a l'estudiant

 

 
 

Pràctiques en empreses i institucions

La Facultat de Filologia ofereix als seus estudiants la possibilitat de fer pràctiques en empreses i institucions amb les quals la facultat estableix conveni: les pràctiques externes curriculars i no curriculars.

Les pràctiques externes curriculars és una assignatura optativa, inclosa als plans d'estudis de la majoria de les titulacions de grau de la facultat, que permet que els estudiants realitzin una estada de pràctiques com a part de la formació curricular que ofereix el seu ensenyament.

Les pràctiques externes no curriculars estan adreçades als alumnes de tots els ensenyaments de la facultat (grau, màster o postgrau i doctorat). En el cas dels alumnes de grau, és requisit obligatori que hagin superat 120 crèdits per poder optar a les pràctiques.

Normativa de pràctiques externes dels estudiants de la Universitat de Barcelona

 
 

Pràctiques curriculars

(assignatura "Pràctiques externes" - Estudis de grau)

 

En el marc dels plans d'estudis dels ensenyaments de grau, la Facultat de Filologia ofereix als alumnes la possibilitat de realitzar pràctiques externes en empreses i institucions amb les quals s'ha establert conveni de cooperació educativa. Aquestes pràctiques són de caràcter curricular i, per tant, en cas de ser superades amb èxit, tindran el corresponent reconeixement de crèdits a l'expedient de l'alumne.

La facultat disposa d'un equip de professorat que s'encarrega de les qüestions acadèmiques relacionades amb l'assignatura.

Les pràctiques seran objecte de seguiment i avaluació per part d'un dels professors tutors de pràctiques. El reconeixement acadèmic serà de 6 crèdits optatius i correspon a un total de 180 hores a l'empresa o institució.

Avaluació

En finalitzar l'estada de l'estudiant, el tutor de pràctiques de l'entitat valorarà el grau de satisfacció vers les pràctiques realitzades mitjançant un document preparat per l'Oficina de pràctiques de la Facultat de Filologia. Aquest informe, juntament amb la memòria que realitzarà l'estudiant, serà utilitzat com a base per a l'avaluació de l'assignatura. El professor que actua com a tutor acadèmic de l'estudiant serà l'encarregat de l'avaluació.

Requisits per poder realitzar pràctiques curriculars

 • Ser alumne de l’ensenyament de grau al qual s’adscriu la plaça sol·licitada i, si és el cas, de l’itinerari requerit a la descripció de la plaça.
 • Haver superat un mínim de 120 crèdits de la titulació en el moment de realitzar la inscripció.
Inscripció a la convocatòria per sol·licitar plaça

L’estudiant ha de tenir present que aquest procés d’inscripció no significa la necessària adjudicació de plaça.

Criteris d'assignació de places

L’Oficina de pràctiques realitzarà l’assignació de les places en funció dels criteris següents:

 • Nota mitjana de l’expedient acadèmic de l’estudiant
 • Priorització de l’alumne en la tria de places sol·licitades
 • Oferta de places disponibles per a l’ensenyament o l’itinerari de l’estudiant

Assignació de places

Els estudiants han d'acceptar formalment la plaça o renunciar a ella mitjançant el GIPE, un cop hagin consultat el resultat de la seva assignació a l'apartat del GIPE "Les meves pràctiques". 

Es prega als estudiants amb una plaça assignada que entenguin el compromís que assoliran en el moment que formalitzin la seva acceptació o renúncia, ja que aquesta opció personal tindrà el corresponent impacte en la programació i organització de les pràctiques a les entitats.

Matrícula de les pràctiques

Els estudiants que hagin acceptat la plaça assignada per fer pràctiques curriculars de grau en una empresa o institució hauran de matricular l’assignatura optativa de “Pràctiques externes” al setembre, amb la matrícula ordinària.

 
 
Pràctiques no curriculars
 

Les pràctiques externes extracurriculars són activitats acadèmiques no incloses en el pla d'estudis de les titulacions universitàries, tutelades per un professional de l'entitat i supervisades per un professor de la Facultat de Filologia.

Aquestes pràctiques estan adreçades als estudiants de tots els ensenyaments impartits a la Facultat de Filologia (grau, màster o postgrau i doctorat). Tenen un caràcter voluntari i es duen a terme durant el període de formació de l'estudiant.

En aquesta modalitat de pràctiques, l'oferta de places és continuada al llarg de tot l'any.

Requisits per accedir a les pràctiques externes extracurriculars

L'estudiant ha d'estar matriculat a la Facultat de Filologia en l'ensenyament pel qual s'opta a les pràctiques.

En el cas de les titulacions de grau, l'estudiant ha d'haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits (120 crèdits).

Característiques de les pràctiques externes extracurriculars

L'estudiant pot realitzar un màxim de 750 hores per curs acadèmic, amb possibilitat de pròrroga fins a 900 hores.

L'estudiant pot realitzar un màxim de 5 hores diàries de pràctiques (equivalents a 25 hores setmanals), ampliables a 8 hores diàries en períodes no lectius.

L'estudiant percebrà una remuneració en concepte de borsa o ajut a l'estudi.

Les pràctiques s'han de dur a terme dins del període acadèmic al qual dóna dret la matrícula, el qual comprèn des del 15 de setembre fins al 14 de setembre de l'any següent.

Les tasques en què col·labori l'estudiant han de complementar la seva formació teoricopràctica; per tant, han d'estar directament relacionades amb els estudis que estigui cursant.

L'estudiant ha de ser donat d'alta i baixa a la Seguretat Social per part de l'entitat, la qual ha de liquidar les cotitzacions davant la Tresoreria de la Seguretat Social, segons la legislació vigent.

Finalitzades les pràctiques, la Secretaria de la Facultat de Filologia pot emetre un certificat acreditatiu de la realització de les pràctiques, si així ho sol·licita l'estudiant.

A més, un cop finalitzat el període de pràctiques, l'estudiant pot sol·licitar a l'entitat un certificat acreditatiu de realització de les pràctiques que funcionarà com a carta de referència envers futurs llocs de treball.

Incompatibilitats

L'horari de les pràctiques no pot interferir amb l'horari de classes de l'estudiant.

L'estudiant no pot tenir cap relació laboral amb l'entitat on es facin les pràctiques.

Les pràctiques externes extracurriculars no impliquen reconeixement de crèdits.

L'expedició del títol acadèmic de l'estudiant durant el període de pràctiques suposarà la rescissió del projecte formatiu i, per tant, la interrupció de l'estada de pràctiques.

Inscripció, consulta d'ofertes disponibles i sol·licitud de plaça o places

Els estudiants interessats en dur a terme pràctiques externes no curriculars han de:

 • Accedir a la plataforma informàtica per a la gestió integral de les pràctiques externes de la Universitat de Barcelona (anomenada GIPE) mitjançant alguna d'aquestes dues opcions:   
     
  • l' enllaç directe al GIPE, que requereix autenticació amb identificador UB.  
  • la pàgina web corresponent de "Feina UB", que requereix autenticació amb identificador UB.
 • Enregistrar-se en el GIPE.
 • Adjuntar el seu currículum.
 • Inscriure's a la convocatòria de pràctiques externes no curriculars del curs acadèmic corresponent.
 • Consultar les ofertes disponibles i seleccionar l'oferta o les ofertes adients al seu perfil acadèmic en què estiguin interessats.

A partir d'aquest punt, l'Oficina de pràctiques tramitarà la sol·licitud i facilitarà la relació entre estudiants i entitats per tal d'aconseguir el millor servei per a ambdues parts.  Si voleu fer qualsevol consulta, podeu adreçar-vos a fil-practiques@ub.edu.

 
 
 

 

 
Imatge de diagramació  
 
 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Facultat de Filologia
Última actualització o validació: 10.07.2017