Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents de imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.12.2019

 

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes d’agost, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 262 factures registrades abans del 30 de setembre de 2019 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Per tal d’evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demana que reviseu si consteu a la llista de Centres Gestors amb factures registrades en aquesta situació, detallada a continuació, i en cas afirmatiu reviseu per a les factures del vostre CEGE que consten al fitxer excel protegit adjunt “Informe article 10.2 Llei 25/2013 sobre registre de factures a 31.12.2019”:

•  si les factures són correctes i corresponen a béns i serveis rebuts de conformitat, en el qual cas hauríeu d'imputar-les al més aviat possible en el sistema econòmico-financer de la UB, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail;

•  si no ho són, les hauríeu de marcar en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no la podeu tramitar,  i explicar a la Unitat de digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte, d'acord amb els procediments establerts, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail.

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes d’agost, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 262 factures registrades abans del 30 de setembre de 2019 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Altrament, s’informa que, d’acord amb el mateix article 62.4 de les bases d’execució i la instrucció del gerent de data 7 d’octubre de 2019, l’Àrea de Finances ha realitzat un bloqueig de crèdits a cada CEGE afectat per l’import de les per a factures de data 2019 registrades fins el 1 de juliol, i d’anys anteriors registrades entre l’1 de febrer i el 30 de juny, pendents d’imputar a 30 d’octubre de 2019.

Tal com indiquen ambdues resolucions del Gerent, feta una revisió d’ofici a gener de les factures imputades, el crèdit retingut dels bloquejos servirà per a reduir el dèficit de la UB, amb independència que les factures hagin de ser imputades finalment a càrrec del pressupost del centre gestor dins l’exercici 2020.

1/4
2/4
3/4
4/4
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
10010000005000 RECTORAT 2536DR00601000 OBSERV.GLOBALIT 26030000258000 OAG MEDICINA 2655EC02011002 DEP. ECONOMIA
10020000008000 SECRET GENERAL 2565BI00167000 DP.BIOLOGIA VEG 2604CS02094000 UFIR MEDIC CLINIC 2655EC02012000 DEP. DE SOCIOL
10020000009000 SECRET GENERAL 2565BI00173000 DP.ECOLOGIA 2605CS02079000 DP. BIOMEDICINA 37080000322003 GER.PROJ. CORP.
10020001849000 VR. DOCENCIA 2565BI01973000 DEP.BIOQ. BIOMEDI 2605CS02080000 DP. FONAM CLIN 37190000329000 CCIT-UB SCT
10020002105000 VR. ECONOMIA 2565BI01975003 FISIOLOGIA VEG 2605CS02081000 DP. MEDICINA-CLÍN 37290000331000 ADM. CCIT-UB
100B0001481000 SERVEIS JURÍDICS 2565GE02064000 DP. DINÀM TERRA 2606CS01704000 INT.DE NEUROCIÈN 37290000331000 D ÀREA TIC
100B0001735000 ORGANIT QUALITAT 25660001680000 INSTITUT BIOMEDIC 26130000271003 GEST.PROJ.INSTIT 37290000338000 TEL (IBERCOM)
100B0001833000 ESCOLA DE DOCTOR 25730000200212 ADM.F.Q/MILL ED 26130000275000 OAG BELLVITGE 37480000346001 G.C.MANTEN I SU
25130000076000 ADM.FILOS/GEOG/Hª 2574FI00205000 F.FÍSICA 2614CS02095000 UFIR MEDIC BELLV. 37480000347000 COMPTABILITAT
25130000080000 OR.ADM.FI/GEOG/Hª 2575FI00213000 DP.ENGINYERIA EL 2614CS02096000 UFIR INFERMERIA 37480000347001 UNIT. DIGITALIT
2515FO01930000 DEPT. FILOSOFIA 2575QU00219000 DP.QUÍM ORGÀNICA 2615CS00877000 DP.CIÈNC. CLÍNIQ 37480001869000 U.CONTRAC ADVA
2515GH00086000 DP.H MODERNA 2575QU00223000 DP.QUIM.ANALÍTICA 2615IN00281000 DP.INFERM.FON.MED 37880000410000 GESTIÓ ACADÈM
2515GH01966000 DP. DE GEOGRAFIA 2575QU02070000 DP. C.MATER I Q 26230000285000 ADM. PSICOLOGIA 37890001344000 CRAI
2515GH01967000 DP. ANTROPOL.SOC 2575QU02071000 DP. ENGINY.QUIM. 26230000288000 OR.ADM.PSICOLOG 37890001441000 PR ELS JULIOLS
2515GH01968000 DP. HIST I ARQU 2575QU02072000 DP.QUIM.INORG.ORG 26230000289000 CAMPUS DE MUNDET 38180001502000 OBRES I MANTEN
2515GH01968002 DP. HIST I ARQU 2575QU02072002 DP.QUIM.INORG.ORG 2625PS02084000 DP. COGNIC. DES.P.E 38380001439000 ACT INST I PROT
2516GH00095000 DUODA, CR DONES 25830000230000 ADM. MATEMÀTIQ 2625PS02084002 DP. COGNIC. DES.P.E 38380001830000 ENTORNS WEB
2525FL00104000 DP.FILOL. LLATINA 2586MA01128000 INSTITUT MATEM 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ 38480000411000 BEQ AJUTS EST
2525FL00106000 DP.FILOL.SEMÍTICA 25930000240000 ADM. FARMÀCIA 2635ED00305000 DP.MÈT.INV.D.EDU 999Z00UB003000 UB - INGRESSOS
2525FL01946000 DEP.FIL.HISPAN,T. 25930000240001 ADM. FARM MANT 2635ED02023000 DEPT.DIDÀCT APL
2526FL01699000 IRCVM 2594FA00244000 F.FARMÀCIA 26530000133000 ADM.ECONOMIA EMP
25330000117000 ADM. DRET 2594FA00244001 F.FARMÀCIA 26530000135000 OAG ECONOMIA EMP
25330000120000 OR.ADM.DRET 2595FA00247000 DP.FARM.QUI.TERAP 26530000136000 OR ECONOMIA EMP
2535DR00127000 DP.DRET PEN CIÈN P 2595FA02034000 DP.NUTRICIÓ, CC.DE 2654EC00137000 F.ECONOMIA EMP
2535DR01993000 DP. DRET PENAL, CRI 2595FA02036000 DP. FARMÀCIA I TEC 2655EC00911000 DP.ECON.PUBL E.POL
2536DR00131000 CR OBS.S.PENAL D.H 26030000256000 ADM. MEDICINA 2655EC02009000 DP. HIST.ECON, INST

 

 

 

 

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 20/01//2020