Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Avís informe article 10.2 Llei estatal 25/2013: factures pendents de imputació registrades fa més de 90 dies a data 31.07.2020

 

En aplicació de l’article 10.2 de la Llei estatal 25/2013 sobre registre de factures, ha estat remés des de l’Àrea de Finances a la Oficina de Control Intern un informe en el qual consta que, a data de final del mes de juliol, segons el registre centralitzat de factures, hi ha pendents d’imputació (o actuació) 246 factures registrades abans del 30 d’abril de 2020 (amb més de 3 mesos d’antiguitat).

Per tal d’evitar perjudicis als proveïdors i a la pròpia Universitat, es demana que reviseu si consteu a la llista de Centres Gestors amb factures registrades en aquesta situació, detallada a continuació, i en cas afirmatiu reviseu per a les factures del vostre CEGE que consten al fitxer excel protegit adjunt “Informe article 10.2 Llei 25/2013 sobre registre de factures a 31.07.2020”:

•  si les factures són correctes i corresponen a béns i serveis rebuts de conformitat, en el qual cas hauríeu d'imputar-les al més aviat possible en el sistema econòmico-financer de la UB, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail;

•  si no ho són, les hauríeu de marcar en estat N (factura no reconeguda per l'usuari -no hagi sol·licitat el servei, no sigui del seu centre gestor, ...) i per tant, no la podeu tramitar,  i explicar a la Unitat de digitalització i registre de factures el motiu,  i què cal fer, mitjançant l'hipertext habilitat a l'efecte, d'acord amb els procediments establerts, en el cas que no ho hàgiu fet en el moment de recepció d'aquest e-mail.

Si podeu i disposeu de mitjans, avanceu en la mesura del possible en la tramitació de factures pendents d’imputació, per a poder fer pagaments de tresoreria a proveïdors, davant les dificultats financeres que pateixen a causa de la crisi sanitària.

Tal com s’ha fet en anys anteriors,  i d’acord amb l’article 62.4 de les bases d’execució del pressupost 2020 i la Resolució del Gerent de 16 de juny de 2020, l’Àrea de Finances ha realitzat un bloqueig de crèdits a cada CEGE afectat per l’import de les factures d’anys anteriors registrades abans de l’1 de febrer de 2020 i no imputades a data de bloqueig.

Cuideu-vos.

 

1/4
2/4
3/4
4/4
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
Centre Gestor
Unitat
10020000008000 VR RECERCA 25730000200000 ADM.FÍSICA I QUIM 2605CS02081000 DP. MEDICINA-CLÍNIC 2656EC00149000 CR FED/FIS E.R.
10020000977000 VR PDI 25730000200217 ADM.F.Q/MANT.AP.CF 2605ME01613002 FARMACOLOGIA 37080000322000 GERÈNCIA
2515GH00086000 DP.H MODERNA 25730000200227 ADM.F.Q/TRAC.RESID 2614CS02095000 UFIR MEDIC BELLV. 37080000322003 GER.PROJ. COR.
2515GH01968000 DP.HISTOR I ARQ 25730000202000 SED QUÍMICA 2614CS02096000 UFIR INFERMERIA 37080001933000 PARC  HUMANIT
2515GH01968001 DP.HISTÒR I ARQ 25730000203000 OAG FÍSICA QUÍMICA 2614CS02097000 UFIR ODONTOLOGIA 37080002175000 ADMINIS ELECTR
2515GH01968002 DP.HISTOR I ARQ 2574FI00205000 F.FÍSICA 2615CS00279000 DP. CC. FISIOLOGIQU 37180000326000 SERV SUP REC
2516GH00095000 DUODA, CR DONES 2574QU00206000 F.QUÍMICA 2615CS00280000 DP.ONTOSTOMATOL 37190000329000 CCIT-UB SCT
25230000099000 ADM.FILOL I COM 2574QU00206003 F.QUÍM-LABOR.GRAL 2615CS00281000 DP.INFERM.FONA.MED 37480000346001 G.C.MANT I SU
25230000102000 OR.ADM.FILOLOGIA 2575FI02052000 DP.FIS.MAT.CONDENS. 2615CS00282000 DP.INFERM.SA.P.SM.MI 37480000347000 COMPTABILITAT
2524FL00103000 F.FILOL I COMUN 2575QU00219000 DP.QUÍM ORGÀNICA 2615CS00877000 DP.CIÈNC. CLÍNIQUES 37790000406000 PUBLICAC I ED
2525FL01944000 DP.LLENG/LIT.MOD 2575QU00223000 DP.QUIM.ANALÍTICA 2615CS00885000 DP.PATOL.I TERP.EXP. 37880000410000 GEST ACADÈMIC
2525FL01944003 ESTUDIS ESLAUS 2575QU02070000 DP. C.MATERIALS I Q 2615OD00280000 DP.ODONTOSTOMAT 37880000411000 BEQ AJUTS EST
2525FL01945000 DP.FIL.CATAL I L 2575QU02071000 DP. ENGINY.QUIM. 26230000285000 ADM. PSICOLOGIA 37880001333000 ICE
2526FL02181000 CR. ADHUC 2575QU02071222 SECCIÓ ENG.QUIMICA 26230000286000 SED PSICOLOGIA 38180001403000 OSSMA
25330000120000 OR.ADM.DRET 2575QU02072000 DP. QUIM. INORG.ORG 26230000288000 OR.ADM.PSICOLOGIA 38380001438000 COMUNICACIÓ
2534DR00121000 F.DRET 2575QU02072002 DP. QUIM. INORG.ORG 26230000289000 CAMPUS DE MUNDET 38380001830000 ENTORNS WEB
2535DR00127000 DP.DRET PENAL C.P 2586MA01128000 INSTITUT MATEMÀTIC 2624PS00290000 F.PSICOLOGIA 38380001831000 PREMSA
2535DR01990000 DP. DRET PRIVAT 25930000240000 ADM. FARMÀCIA 2625PS02084000 DP. COGNIC. DES.P.E 38390001760000 ALUMNI UB
2536DR00130000 CR OBS.BIOÈT D 25930000240001 ADM. FARMÀC MANT 2625PS02085000 DP. PSICOLOGIA CLÍN 38390001821000 UNIV.EXPERIÈNC
2536DR00131000 CR OBS.S.PEN D.H 2594FA00244000 F.FARMÀCIA 2625PS02085001 DP. PSICOL.CLININCA 38480000411000 BEQUES AJ EST
2565BI00165000 DP.BIOL ANIMAL 2595FA00247000 DP.FARM.QUI.TERAP 2625PS02086000 DP. PSICOL. SOCIAL 38480001521000 SERV LINGÜÍST
2565BI00179000 DP.BIOL CEL·LUL 2595FA02034000 DP.NUTRICIÓ, CC.DE 2634ED01900000 F.EDUCACIÓ 385B0000012000 CLAUST DE DOCT
2565BI01973000 DP.BIOQ. BIOMEDI 2595FA02035000 DP. BIOQ. I FISIOLO 2654EC00137000 F.ECONOMIA EMPRESA 53200000035000 F.U.PEDRO PONS
2565BI01974000 DP.BIO.CEL.FIS.IM 2595FA02035001 SECCIÓ BBM 2655EC00145000 DP.ECONOM.EST.E.ESP 999Z00UB005000 UB - DESPESES
2565BI01974001 SECC BIO.CEL·LUL 2595FA02035002 SECCIÓ FISIOLOGIA 2655EC02010000 DP.ECON, ESTAD, E.A
2565BI01976000 DP.GENÈT, MICR 2604CS02094000 UFIR MEDICINA CLIN 2655EC02011000 DP. ECONOMIA
2565BI01976002 DP.GENÈT, MICR 2605CS02079000 DP. BIOMEDICINA 2655EC02012000 DP. DE SOCIOLOGIA

 

Tornar

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 09/09//2020