Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota sobre auditories de projectes

 

Es recorda que la Universitat té contractat amb Faura Casas auditors SL, per licitació pública, les auditories de projectes subvencionats per als quals és obligat que les realitzin els mateixos auditors que auditen els Comptes anuals de la Universitat i les entitats del Grup UB.

Pel que fa als ajuts d’àmbit autonòmic, d’acord a l’ORDRE ECO/172/2015, de 3 de juny, sobre les formes de justificació de subvencions, estableix en el seu article 2, “en els casos que el beneficiari estigui obligat a auditar els seus comptes anuals, la revisió del compte justificatiu l'ha de portar a terme el mateix auditor, llevat que les bases reguladores prevegin el nomenament d'un altre auditor”.

En general, tots els projectes cofinançats en el marc del FEDER (a través d’ACCIÓ molts d’ells) haurien de ser auditats pels auditors de comptes. ACCIÓ ha recordat que els informes emesos per altres auditors no seran acceptats, a no ser que ACCIÓ mateix hagi aprovat el canvi amb caràcter previ a l’inici dels projectes.

Pel que fa als ajuts atorgats en convocatòries d’àmbit estatal (i local), la Guía de actuación para la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal preveu que “En aquellos casos en que el beneficiario esté obligado a auditar sus cuentas anuales por un auditor sometido a la Ley 19/1988, de 12 de julio (RCL 1988, 1538), de Auditoría de Cuentas, la revisión de la cuenta justificativa se llevará a cabo por el mismo auditor, salvo que las bases reguladoras prevean el nombramiento de otro auditor”.

Per tant, la normativa preveu la preeminència de l’auditor de comptes atès que és qui disposa de més informació a l’hora de realitzar els controls, especialment pel que fa al tractament d’ingressos i concurrència d’ajuts, i reconeix l’excepcionalitat pel que fa al canvi d’auditor si les bases reguladores de les subvencions ho permeten.

Finalment, pel que fa als ajuts concedits directament per organismes europeus (H2020, ERASMUS+, etc.) no existeix cap indicació en la normativa pel que fa a l’auditor, tret de consideracions respecta a l’obligació d’inscripció en el Registre d’Auditors, etc. En qualsevol cas, consta que altres firmes auditores haurien realitzat en alguns casos treballs amb unes tarifes molt superiors a les contractades amb Faura Casas auditors SL.

Addicionalment, l’acumulació durant el temps de contractes menors amb auditors sense contracte adjudicat mitjançant concurs públic pot suposar incórrer en recurrència no permesa per la Llei de Contractes del sector públic.

Per tant, es demana als gestors de projectes subvencionats que analitzin degudament, abans d’encarregar les auditories de projectes, si estan obligats a que les realitzin els auditors de comptes de la Universitat i entitats dependents, i en cas negatiu si la contractació menor d’altres auditors és més cara o suposa recurrència en matèria de contractació, casos en que s’haurien d’encarregar les auditories a Faura Casas Auditors SL, amb qui la Universitat i les entitats dependents té un contracte amb unes tarifes pactades:

 

Auditoria de projectes
Base Imposable
IVA 21%
Total
Import per control Tipus A
450,00
94,50
544,50
Import per control Tipus B
720,00
151,20
871,20
Import per control Tipus C
1.260,00
264,60
1.524,60

 

Considerant:
Tipus A
Tipus B
Tipus C
Import a auditar Menys de 25.000 € Entre 25.000 i 100.000 € Més de 100.000 €
Justificants de despesa a auditar  Menys de 50 Entre 50 i 200 Més de 200

 

 

 

Tornar

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 15/03/2021