Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota sobre canvi de circuit de TRBE

 

D’acord amb el que s’estableix a l’article 45.4 de les bases d’execució del pressupost per a 2020, sobre tramitació de convocatòries de beques:

La convocatòria amb caràcter previ a la seva publicació, haurà de ser sotmesa a fiscalització per part de l’interventor.

La convocatòria haurà de concretar el contingut mínim establert per la normativa d’aplicació i, requerirà un document TRBE per al crèdit de l’exercici corrent i  una reserva de crèdit (document RC) si el crèdit correspon a exercicis futurs (requerint document TRBE en l’exercici corresponent), per l’import màxim que es vol concedir a càrrec :
·        del concepte pressupostari 482 o l’equivalent per beques de Recerca, pels imports de les retribucions dels becaris
·        i de la partida pressupostària 160000300, pels imports de les quotes patronals que la UB ha de pagar a la Seguretat Social

En tot cas, les subvencions, beques i ajuts que es convoquin anticipadament, dins l’exercici 2020, amb efectes a l’exercici 2020 i següents, han de tenir la seva efectivitat condicionada a l’existència de crèdit pressupostari adient i suficient per finançar-les.

Aquesta tramitació anticipada requerirà l’autorització del Gerent (Consell Social a partir de 300.000 euros), i en cap cas es podrà dictar resolució de concessió de les subvencions, beques i ajuts sense l’efectiva existència del crèdit a l’exercici 2020.

S’ha modificat el “work flow” del document TRBE per tal que la Oficina de Control Intern pugui fiscalitzar-lo.

 

 

Tornar

 

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 15/01/2020