Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona   Imatge de diagramaciˇ
   └rea de Finances Inici UB Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramació
Gestiˇ Econ˛mica -ATENEA-ECOFIN- Novetats Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ Imatge de diagramaciˇ
Imatge de diagramaciˇ

Nota sobre reconeixement de deutes d'exercicis anteriors

 

Com en exercicis anteriors, d’acord amb l’article 21.4 de les bases d’execució del pressupost 2020, prorrogat a 2021:

  • Qualsevol obligació que no s’hagi imputat al pressupost de despeses d’exercicis anteriors a 2021 per manca de crèdit adequat i suficient, s’haurà d’imputar com a  reconeixement de deute al pressupost de despeses de l’exercici 2021, consumint pressupost corrent de l’exercici 2021.
  • Els documents comptables associats a aquest reconeixement de deute hauran d’ésser fiscalitzats prèviament per l’interventor de la UB, amb independència del seu import, incorporant un breu informe, signat pel responsable del crèdit, informant del motiu pel qual les obligacions no han pogut ésser imputades a l’exercici en que s’hauria d’haver reconegut l’obligació

S’entenen exceptuades d’aquest procediment, d’acord amb el que s’indica a la Instrucció de la Gerència, de 16 d’octubre de 2020, sobre incorporació de romanents de crèdit 2020 a l’exercici 2021:

  • Aquelles despeses amb factura de data de l’any 2020 o anterior que s’hagin d’imputar a partides pressupostàries finalistes/afectades de romanent, contra crèdits/documents incorporats a l’exercici 2021.
  • Aquelles despeses amb factura de data de l’any 2020 o anterior que s’hagin d’imputar a partides pressupostàries genèriques de romanent, contra crèdits/documents incorporats a l’exercici 2021.
Es recorda que la Llei estatal 19/2013 (BOE 295 de 10/12/2013), de transparència, accés a la informació pública i bon govern, indica en l’article 28.c) que pot constituir infracció molt greu, entre d’altres, contraure compromisos de despeses, sense crèdit suficient.

 

 

Tornar

 
 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Ediciˇ: └rea de Finances
┌ltima actualitzaciˇ: 07/01/2021