Assajos in vivo (animals) i assajos d’ interacció amb microbiota

Objectius de Recerca:

L’objectiu d’aquesta linea de recerca es la validació de les molècules potencialment farmacològiques en models animals. Es faran assajos de toxicitat en animals sans i als que s’han implantat diferents models tumorals. Pel que fa a les molècules amb activitat sobre càncer de colon, assajarem també el seu efecte sobre la microflora colònica i avaluarem la seva possible capacitat preventiva, a més d’antitumoral.

Investigadors involucrats:

  • J. Badia

  • L. Baldomà

  • M. Mitjans

  • M.C. Moran

  • M.P. Vinardell

  • A. Calvet

  • M. Cascante
  • S. Martínez

  • Y. Olivo