Avaluació docent del professorat

 

  2014 2015 2016 (1) 2017 (2) 2018 2019 % de variació presentació gràfica
Professorat potencialment avaluable (en convocatòria ordinària) 495 508 556 477 403 469 -5,3%
Professorat potencialment avaluable 902 978 974 989 817 849 -5,9%
Professorat presentat (en convocatòria ordinària) 346 395 441 368 326 379 9,5%
Professorat presentat  399 506 543 456 394 498 24,8%
Professorat avaluat (en convocatòria ordinària) 327 372 399 344 310 342 4,6%
Professorat avaluat  363 462 475 412 365 424 16,8%
Professorat avaluat favorablement (en convocatòria ordinària) 302 346 379 323 291 329 8,9%
Professorat avaluat favorablement 331 425 434 382 334 401 21,1%
% de professorat presentat en relació al professorat potencialment avaluable (convocatòria ordinària) 69,9% 77,8% 79,3% 77,1% 80,9% 80,8% 15,6%
% de professorat avaluat favorablement en relació al total de professorat avaluat (convocatòria ordinària) 92,4% 93,0% 95,0% 93,9% 93,9% 96,2% 4,2%
% de professorat avaluat favorablement en relació als potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 61,0% 68,1% 68,2% 67,7% 72,2% 70,1% 14,9%
Indicador
(1) En aquesta convocatòria s’inclou per primera vegada el professorat agregat interí.
  (2) S’incorpora també el professorat funcionari interí.