Avaluació docent del professorat

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 % de variació presentació gràfica
Professors potencialment avaluables (en convocatòria ordinària) 438 442 439 495 508 468 6,8%
Sol·licituds d'avaluació admeses 338 301 317 338 391 363 7,4%
Professors avaluats 327 278 306 327 372 337 3,1%
Professors avaluats favorablement (en convocatòria ordinària) 321 267 299 302 346 321 0,0%
% de professorat presentat en relació als professors potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 79,9% 70,6% 74,5% 69,9% 77,8% 77,6% -2,9%
% de professors avaluats favorablement en relació als potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 73,3% 60,4% 68,1% 61,0% 68,1% 68,6% -6,4%
  Indicador