Avaluació docent del professorat

 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 % de variació presentació gràfica
Professors potencialment avaluables (en convocatòria ordinària) 653 438 442 439 495 508 -22,2%
Sol·licituds d'avaluació admeses 440 338 301 317 338 391 -11,1%
Professors avaluats 413 327 278 306 327 372 -9,9%
Professors avaluats favorablement (en convocatòria ordinària) 406 321 267 299 302 346 -14,8%
% de professorat presentat en relació als professors potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 81,5% 79,9% 70,6% 74,5% 69,9% 77,8% -4,5%
% de professors avaluats favorablement en relació als potencialment avaluables (convocatòria ordinària) 73,0% 73,3% 60,4% 68,1% 61,0% 68,1% -6,7%
  Indicador