6. Idiomes

Languages

 
alemany
German
anglès
English
aprendre
learn (to)
aprovar
pass (to)
apunts
notes
àrab
Arabic
aranès
Aranese
assistència
attendance
aula
lecture room
avaluar
assess (to)
basc
Basque
calendari
calendar
carnet
castellà
català
Catalan
certificat
certificate
classe
class
conversa
conversation
correcció
correction
curs
course
danès
Danish
data
date
dictat
dictation
dossier
dossier
entendre
escriure
write (to)
espanyol
Spanish
examen
exam
exercicis
exercises
extensive
fonètica
phonetics
francès
French
gallec
Galician
grec
Greek
idioma
language
imprès
form
intensive
italià
Italian
japonès
Japanese
lèxic
lexicon
llengua
language
llibre de text
textbook
matrícula
registration
millorar
neerlandès
Dutch
nivell
level
noruec
Norwegian
nota
mark, grade
pagament
payment
parlar
speak (to)
perfeccionar
improve (to)
portuguès
Portuguese
practicar
practise (to)
teacher
programa
programme
pronunciació
pronunciation
prova
test
redacció
composition
rus
Russian
secretaria
secretariat
suec
Swedish
suspendre
fail (to)
traducció
translation
tutor, tutora
tutor
vocabulari
vocabulary
xinès
Chinese

Aprendre idiomes

Learning languages

Voldria matricular-me d'un curs
- d'alemany
- de català
- d'espanyol
I would like to enrol for
- a German
- a Catalan
- a Spanish
course
Voldria fer un curs de perfeccionament
- escrit
- oral
I would like to do an advanced course in
- writing
- speaking
Hi ha cursos
- intensius?
- extensius?
Are there any
- intensive
- long term
courses?
Quants alumnes hi ha
- per grup?
- per classe?
How many students are there
- per group?
- per class?
Puc parlar amb
- el professor...?
- la professora...?
May I speak to
- Mr...
- Mrs...
Voldria parlar amb
- el tutor de llengua
- la coordinadora del curs
May I talk to
- my language tutor?
- my course coordinator?

Horaris i calendari

Timetable and calendar

Voldria veure
- els horaris
- el calendari
I would like to see
- the timetable
- the calendar
I would like
- the intensive course
- the long term course
- the summer course
calendar
Vull fer un curs intensiu
- d'anglès
- d'italià
I want to do an intensive
- English
- Italian
course
Voldria l'horari dels cursos
- del matí
- del migdia
- de la tarda
- del vespre
Please, could you give me
- the morning
- the lunch-time
- the afternoon
- the evening
course timetable
Em va més bé
- al matí
- a la tarda
- al vespre

- Mornings
- Afternoons
- Evenings
are better for me

Aules i departaments

Classrooms and Departments

On és el Departament de Filologia
- Hispànica?
- Anglesa?
- Clàssica?
- Germànica?
Where is
- the Hispanic
- the English
- the Classics
- the German
Philology Department?

Exàmens, crèdits i certificats

Exams, Credits and Certificates

Em poden enviar el certificat
- a la meva adreça?
- a la meva universitat?
Could you please send the certificate
- to my home address?
- to my university?

Preus

Fees

Per pagar, he de portar
- el passaport?
- la carta de la beca?
- el carnet?
In order to pay, do I have to bring
- my passport
- my grant confirmation letter
- my card
for the payment?
A quin preu són
- les correccions?
- les traduccions?
How much are
- corrections?
- translations?
Quant val el vocabulari
- de matemàtiques?
- de física?
- de biologia?
How much is
- the mathematics
- the physics
- the biology
vocabulary list?
Quant valen
- els exercicis?
- els apunts?
How much do the
- exercises
- notes
cost?
Quant val
- la correcció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
- la traducció
d'aquest full?
d'aquest treball?
d'aquest document?
d'aquesta tesi?
d'aquesta carta?
How much is
- the correction of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?
- the translation of
this sheet of paper?
this essay?
this document?
this thesis?
this letter?

Serveis lingüístics

Linguistic services

Hi ha servei de
- correcció?
- traducció?
Is there
- a correction
- a translation
service?
Com funciona el servei
- de correccions?
- de traduccions?
How does
- the correction
- the translation
service work?
Voldria
- veure vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
- comprar vocabularis de
biologia
física
matemàtiques
química
dret
I would like
- to see
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
- to buy
some biology
some physics
some mathematics
some chemistry
some law
glossaries

Rètols

Signs

Horari
Timetable
Tancat
Closed
Back soon
Aula 2 (dos)
Classroom 2