Bases de participació

CONCURS D’INSTAGRAM ADREÇAT A INVESTIGADORES DE LA UB

Iniciativa organitzada amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència.

 

 

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

 • Es poden fer publicacions en qualsevol format: vídeo, imatge o text.
 • Els idiomes de les publicacions han de ser català, castellà o anglès.
 • S’accepten publicacions relacionades amb qualsevol àrea del coneixement. La temàtica, per tant, pot ser diversa.
 • Només s’admet una inscripció i publicació per persona.
 • Només poden participar investigadores, en qualsevol estadi de formació acadèmica o professional, vinculades a algun grup de recerca de la UB. Cal acreditar aquesta vinculació. En el cas d’investigadores en formació, han d’estar matriculades als estudis de grau, màster o doctorat de la Universitat de Barcelona en el moment de fer la publicació.

 

 

INSCRIPCIÓ

 • Les publicacions s’han de fer al canal d’Instagram de la investigadora de manera pública.
 • En el text de la publicació s’ha de fer esment del concurs. També s’han d’afegir les etiquetes següents: #EllesPodenTuTambe #UBdivulga #UniBarcelona #11f #DonaiCiència. Aquest requisit és necessari per poder trobar la publicació i donar-hi suport.
 • Cada participant ha d’omplir un formulari en línia. En aquest formulari cal indicar l’enllaç a la publicació d’Instagram, així com la vinculació de l’autora amb la UB.

Per a més informació o per resoldre qualsevol dubte sobre les bases del concurs, contacteu amb la UCC+I per correu electrònic.

 

 

 

SELECCIÓ

El jurat el designa Gemma Marfany, delegada del rector per a la Divulgació Científica, i l’equip de la UCC+I.

El jurat es farà públic quan finalitzi el període de participació.

Es valoraran els aspectes següents:

 • Originalitat de les publicacions a l’hora d’explicar el dia a dia de les dones investigadores
 • Claredat en el missatge
 • Creativitat en les publicacions
 • Humor a l’hora de transmetre el missatge

 

 

CALENDARI

De l’11 al 28 de febrer a les 23.59 es poden fer les publicacions i formalitzar les inscripcions des del formulari. Qualsevol participació que no hagi quedat registrada per aquestes dues vies dins d’aquest període resta exclosa del concurs.

La comunicació de la guanyadora es farà el 8 de març.

 

 

PREMIS

La guanyadora rebrà un premi de 400 € nets.

La guanyadora es compromet a facilitar les dades necessàries per lliurar aquest premi en un termini màxim de quinze dies. Si aquest procediment no es duu a terme de manera correcta, el premi s’ha d’atorgar a la participant en segona posició, i així successivament.

 

 

 

NORMES GENERALS

Les participants es comprometen a facilitar els permisos corresponents per difondre les obres per mitjà de les xarxes socials de la Universitat de Barcelona i La UB Divulga.

Totes les participants, pel fet de ser-ho, accepten íntegrament les bases del concurs, així com la resolució per part de l’organització de qualsevol problema que no estigui previst en aquestes bases, seguint els criteris que es considerin més adients. El resultat de la votació del jurat és inapel·lable.

Els canals de comunicació del concurs, a efectes de notificacions o avisos, són la pàgina web del projecte i el canal d’Instagram de La UB Divulga. La comunicació amb les participants s’ha de fer per mitjà del correu que facilitin en el formulari d’inscripció.

 

 

 

NORMES DE PRESENTACIÓ D’OBRES

Si en una obra surten persones que es reconeguin, cal que les concursants tinguin la seva autorització escrita per difondre’n la imatge. En el cas de menors d’edat, les participants garanteixen que han obtingut el consentiment per escrit dels pares o tutors per usar i difondre’n la imatge. L’organització es reserva el dret de sol·licitar l’autorització d’ús de la imatge, que el participant hauria de presentar si la seva publicació resultés seleccionada. La UB no assumeix reclamacions de terceres persones en relació amb les obres presentades.

 

Les participants es fan plenament responsables del contingut de les imatges i vídeos que envien per participar en el concurs i garanteixen que les obres són seves o que tenen els drets necessaris per fer-les servir en aquest certamen.

L’organització es reserva el dret d’excloure del concurs les publicacions que no s’ajustin a les característiques requerides, que puguin resultar ofensives pel contingut, o per qualsevol altre motiu, com ara que l’organització consideri que poden generar algun tipus de perjudici.

 

 

 

DIFUSIÓ I DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Les persones interessades a participar en aquest concurs, pel simple fet de trametre les seves obres, autoritzen la UB a utilitzar-les, explotar-les i difondre-les, sense cap limitació temporal ni territorial, en activitats promocionals i de publicitat, així com en totes les iniciatives que pugui engegar la UCC+I per fomentar la cultura científica i fer valer la recerca. En cas que l’organització vulgui fer ús de les obres presentades fora d’aquest àmbit, n’ha de sol·licitar l’autorització a l’autora.

 

L’organització es reserva el dret de comunicar públicament el nom i els cognoms de les guanyadores, així com la possibilitat d’usar-ne la imatge en totes les activitats relacionades amb el premi, o amb finalitats promocionals o publicitàries del concurs, sense que la guanyadora tinguin dret a rebre cap mena de contraprestació.

 

 

 

ACCEPTACIÓ TÀCITA DE LES BASES I EXEMPCIÓ DE RESPONSABILITATS

La participació en el concurs comporta l’acceptació de totes les bases. L’organització es reserva el dret d’ampliar o modificar aquestes bases, i fins i tot d’anul·lar el concurs o deixar-lo sense efecte, sempre que hi hagi una causa justificada. En qualsevol cas, les modificacions de les bases serien efectives tres dies després de ser publicades.

 

L’organització queda exempta de tota obligació o compensació als participants si, per causes de força major, imperatius legals o altres criteris de l’organització, el concurs s’hagués d’anul·lar o suspendre.

 

Els concursants disposen d’un termini de tres dies per retirar-se del certamen o fer les accions oportunes amb motiu de les ampliacions o modificacions que hagin estat incorporades.

 

L’organització no es responsabilitza dels errors a Internet o del mal funcionament de la xarxa social Instagram.

L’organització es reserva el dret de desqualificar i deixar fora de concurs qualsevol participant que defraudi, alteri el transcurs normal i reglamentari del certamen, o que incorpori comentaris ofensius o violents que atemptin contra la dignitat, el decòrum o la sensibilitat.

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les dades de caràcter personal s’incorporen en el fitxer corresponent de la Universitat de Barcelona per fer-ne ús únicament amb les finalitats que derivin de les activitats de l’Àrea de Comunicació. Les persones incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, poden exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, adreçant-se a l’Àrea de Comunicació de la UB.

 

 

 

Contacte

 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+I)
 • Edifici Històric
 • Gran Via, 585
 • 08007 Barcelona
 • 934 035 412
 • ucc@ub.edu

Organitzat per

logo ublogo divulga

Amb el suport de

fecyt
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona
 • Unitat de Cultura Científica i Innovació (UCC+i)
 • ucc@ub.edu
 • 934 035 412