Base de Dades Ramon Llull (Llull DB)
Universitat de Barcelona
Inicia la sessió | In English
L'accés a la Llull DB és reservat als usuaris registrats, amb la sola excepció de l'apartat de Bibliografia.
Disculpeu les molèsties.

Presentació

Un dels reptes més importants que plantegen els estudis lul·lians moderns és el control de l'enorme volum d'informació sobre Ramon Llull i la seva obra (original o atribuïda) que s'ha generat al llarg de 700 anys d'una ininterrompuda tradició lul·lística en els més diversos països del món. Llull va ser un autor extraordinàriament preocupat per la difusió i la pervivència de les seves 265 obres; l'establiment de diversos nuclis lul·lians arreu d'Europa és fruit, en part, de les seves previsions, però també de les més variades vicissituds històriques.

La Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) és un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l'opus lul·lià o pseudolul·lià. Ha estat creada per Anthony Bonner i desenvolupada al Departament de Filologia Catalana i a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, per un equip de col·laboradors, amb la participació de diverses institucions.

La Base de Dades permet d'obtenir informació gairebé completa sobre les 265 Obres de Ramon Llull autèntiques; i informació encara incompleta i/o provisional sobre les devers 150 obres alquímiques i sobre les 270 obres espúries de temàtica diversa que li són falsament atribuïdes.

A l'apartat Obres de Ramon Llull hom pot localitzar una obra lul·liana mitjançant la utilització dels diversos desplegables del catàleg d'obres que s'ofereixen; però igualment ho pot fer a partir d'alguna paraula del títol de l'obra en qüestió i també a partir de qualsevol paraula de la invocació, de l'íncipit, de l'èxplicit o del colofó.

En aquest apartat, hom pot accedir a set àmbits diferents d'informació de qualsevol obra: catàlegs i inventaris en què és citada, autoreferències que Llull hi fa a d'altres obres seves i obres on el llibre en qüestió és citat, els diversos títols que ha rebut, íncipits i èxplicits de les seves diferents versions, manuscrits i edicions que la transmeten en qualsevol llengua i bibliografia sobre l'obra.

La Base de Dades inclou també un apartat sobre manuscrits lul·lians, que, a partir de la llista de ciutats on es troben aquests còdexs, permet obtenir-ne una descripció i informació bibliogràfica. En aquest apartat hom té accés a la digitalització dels diversos manuscrits que ofereix la xarxa, especialment a la que facilita el Raimundus-Lullus-Institut de Freiburg de la seva col·lecció de microfilms. Vegeu una llista completa dels enllaços amb manuscrits digitalitzats que conté la Llull DB.

Un tercer apartat de la Base de Dades facilita l'accés al text complet de catàlegs lul·lians (és a dir, de llistes més o menys completes del conjunt de la producció de Llull), i també d'inventaris d'antigues biblioteques lul·lianes que podrien tenir un interès històric, produïts des del començament del s. XIV fins als nostres dies.

L'apartat Bibliografia permet fer diversos tipus de cerques d'autors i títols de qualsevol edició lul·liana o qualsevol escrit sobre Ramon Llull, ja sigui llibres o articles de revistes, des de vers 1476 fins al present. Les fitxes bibliogràfiques incorporen un motor de recerca que permet localitzar un títol al Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya, a la biblioteca de la Universitat de les Illes Balears amb les biblioteques incorporades a la seva xarxa, o bé a la biblioteca de l'Albert-Ludwigs-Universität de Freiburg (i.Br.). Encara en aquest apartat, hom pot trobar una llista de la bibliografia apareguda a la revista Studia Lulliana des del volum 26 (1986) fins als últims volums en preparació. En aquests darrers hom pot trobar-hi consignades les novetats bibliogràfiques aparegudes sobre Ramon Llull i el lul·lisme.

L'apartat de Novetats registra les diverses millores informàtiques o de continguts que periòdicament es van introduint en la Llull DB. El d'Abreviatures conté una llista de les sigles utilitzades habitualment. L'apartat Suggeriments permet de posar-se en contacte amb els responsables de la base de dades per fer suggeriments, rectificacions o informar de novetats bibliogràfiques.

Vegeu també una llista completa dels textos digitalitzats a què dóna accés la Llull DB, ja siguin edicions solvents d'obres de Ramon Llull, edicions d'obres amb algun interès particular o simplement bibliografia lul·liana.

Des de la pàgina d'inici de la Llull DB hom pot accedir a una ampliació divulgativa sobre la figura i l'obra de Ramon Llull i el seu context històric en format web.

La Base de Dades Ramon Llull adopta com a emblema la Figura Plena.

Estadístiques de consultes a la Base de Dades Ramon Llull des de febrer de 2002.

Nou Glossari General Lul·lià