Canal de Youtube Laboratori Audiovisual BBAA

El profesor de Laboratorio Audiovisual Juan Luis Campoy comparte su Canal de Youtube Laboratori Audiovisual BBAA.