CINDA

Es tracta d’un programa d’intercanvi per a estudiants interessats a fer una estada en alguna de les universitats llatinoamericanes que subscriuen l’acord.

L’adjudicació d’una plaça de mobilitat no allibera de pagar les taxes de matrícula de la UB.

Durant l’intercanvi t’hauràs de fer càrrec de totes les despeses derivades de l’intercanvi, i haver subscrit una assegurança mèdica per a tota l’estada.

L’adjudicació per part de la UB d’una plaça de mobilitat CINDA no comporta l’acceptació immediata de la universitat estrangera. Hauràs de consultar els procediments de cada universitat.

Per a més informació sobre aquest programa, consulta  PROGRAMA CINDA

REQUISITS GENERALS

 • -Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
 • -Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats al moment de fer la sol·licitud.
 • -Els estudiants de màster s’han d’haver matriculat d’un mínim de 30 crèdits, que han d’haver superat abans d’iniciar l’estada.
 • -El curs acadèmic en què es dugui a terme l’intercanvi, els estudiants han de tenir pendents de cursar un mínim de 15 crèdits d’assignatures (no compten ni els corresponents als treballs de recerca ni les pràctiques).
 • -La matrícula a la UB s’ha de formalitzar el mateix curs acadèmic de l’intercanvi. 
 • -S’ha d’acreditar, si escau, un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació.

DOCUMENTACIÓ

Els alumnes que vulguin sol·licitar una estada del programa de mobilitat CINDA han d’emplenar el formulari online que trobaran a PROGRAMA CINDA.

L’estudiant també s’ha de descarregar i emplenar els documents «compromís de reconeixement acadèmic» i «sol·licitud de participació» disponibles a: PROGRAMA CINDA.

S’haurà d’adjuntar a la sol·licitud la documentació següent:

 • -Formulari de sol·licitud en línia, imprès i signat.
 • -Fitxa de sol·licitud de participació
 • -Fitxa de reconeixement acadèmic. Hauràs d’emplenar una fitxa de reconeixement acadèmic per cada universitat llatinoamericana a què et presentis. Cal observar els terminis de lliurament perquè la tramitació d’aquest document, que ha de tenir la signatura i el segell de l’ORI, pot tardar dos dies, aproximadament.
 • -Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost).
 • -Documentació acreditativa de coneixement d’idiomes, si escau.
 • -Compromís que l’estudiant es matricularà a la UB el mateix curs acadèmic de l’intercanvi(informació inclosa en el formulari de sol·licitud).
 • -Curriculum Vitae.

No s’admetrà cap sol·licitud que tingui la documentació incompleta.

La documentació s’ha de lliurar a qualsevol de les oficines del Registre general de la Universitat de Barcelona. Pots consultar la relació d’oficines del Registre general de la UB a  RELACIÓ OFICINES DE REGISTRE.

AJUDES ECONÒMIQUES

El beneficiari d’una plaça del programa de mobilitat CINDA estarà exempt de pagar les taxes de matrícula a la universitat estrangera (haurà de pagar sempre les taxes de matrícula corresponents a la UB).

Ajudes UB: Els beneficiaris de les estades participaran automàticament en la convocatòria d’ajudes econòmiques complementàries a la mobilitat internacional que eventualment convoca la Universitat, en les condicions econòmiques que s’especificaran a les bases de cada convocatòria. 

Ajuts AGAUR: Ajuts a la mobilitat internacional d’estudiants amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes. La convocatòria s’obre cada any pels volts de juny o juliol. La sol·licitud s’ha de fer directament a la pàgina de l’AGAUR.

Beques Santander: Els estudiants que tinguin concedida una plaça del programa de mobilitat CINDA poden sol·licitar una beca del Banco Santander. La sol·licitud s’ha de fer directament a través de la pàgina web del banc. 

Més informació a BEQUES SANTANDER