Conveni General

La UB té convenis signats amb diverses universitats d’Europa, Àsia, Amèrica i Oceania que preveuen l’intercanvi d’estudiants.

El període d’estudis és generalment d’un o dos semestres consecutius i sempre dins del mateix curs acadèmic.

L’estudiant ha d’estar matriculat a la UB dins del curs acadèmic de la convocatòria de l’intercanvi i estarà exempt de pagar les taxes acadèmiques a la universitat estrangera.

Cada estudiant pot presentar la seva candidatura a tres places d’intercanvi com a màxim.

Més informació a CONVENIS GENERALS

Per veure l’oferta de places disponibles pots fer servir el  CERCADOR DE PLACES 

 

REQUISITS GENERALS

 • -Estar matriculat en qualsevol ensenyament de grau o màster de la UB.
 • -Els estudiants de grau han de tenir 60 crèdits superats al moment de fer la sol·licitud.
 • -Els estudiants de màster han d’estar matriculats d’un mínim de 30 crèdits, que s’han d’haver aprovat abans d’iniciar l’estada.
 • -El curs acadèmic en què es dugui a terme l’intercanvi, els estudiants han de tenir pendents de cursar un mínim de 15 crèdits d’assignatures (no compten ni els corresponents als treballs de recerca ni les pràctiques).
 • -La matrícula s’ha de formalitzar el mateix curs acadèmic de l’intercanvi.
 • -S’ha d’acreditar, si escau, un nivell de capacitació lingüística suficient per poder seguir les activitats de la universitat de destinació.

DOCUMENTACIÓ

Els alumnes que vulguin optar a una estada del Conveni general han d’emplenar el formulari online que trobaran a CONVENIS GENERALS

Un cop emplenat el formulari, s’ha de lliurar a qualsevol de les oficines del Registre general de la UB la documentació següent:

 • -Formulari de sol·licitud en línia, imprès i signat.
 • -Fotocòpia del DNI / NIE.
 • -Curriculum Vitae.
 • -Document d’equivalència acadèmica per cada plaça sol·licitada, degudament emplenat i amb la signatura del responsable de l’Oficina de Relacions Internacionals de la Facultat de Geografia i Història.(Cal observar els terminis de lliurament. La tramitació d’aquest document per part de l’ORI pot tardar dos dies, aproximadament. Per a més informació, adreça’t a l’ORI.)
 • -Documentació relativa al coneixement d’idiomes, si escau.
 • -Expedient acadèmic (aquest document s’ha de sol·licitar directament a la Secretaria d’Estudiants i Docència de la Facultat i no té cap cost).

No s’admetrà cap sol·licitud que tingui la documentació incompleta.

Podeu consultar la relació d’oficines del Registre general de la UB a: UB REGISTRE 

AJUDES ECONÒMIQUES

El beneficiari d’una plaça de mobilitat del Conveni general estarà exempt de pagar les taxes de matrícula a la universitat estrangera (haurà de pagar sempre les taxes de matrícula corresponents a la UB).

Ajuts UB: Els beneficiaris de les places de mobilitat participaran automàticament en la convocatòria d’ajuts econòmics complementaris a la mobilitat internacional que eventualment convoca la UB, en les condicions econòmiques que s’especificaran en les bases de cada convocatòria.

Ajuts AGAUR (Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca): Ajuts a la mobilitat internacional d’estudiants amb reconeixement acadèmic de les universitats catalanes. La convocatòria s’obre cada any pels volts de juny o juliol. La sol·licitud s’ha de fer directament a la pàgina de l’AGAUR.

Beques Santander: Els estudiants que tinguin concedida una plaça de mobilitat del Conveni general, poden sol·licitar una beca del Banco Santander. La sol·licitud s’ha de fer directament a través de la pàgina web del banc.

Més informació a: BEQUES SANTANDER