Eleccions Generals d'Estudiants a Claustre, Juntes de Centres i
Consells d'Estudi 2018

Preguntes més freqüents

 • Quines funcions realitzen els candidats escollits?
  Els candidats són les persones responsables de transmetre l'opinió, els suggeriments i les demandes deis estudiants pel que fa als temes que són competencia de l'òrgan de que són membre.

  Com a representants tenim el dret i el deure d'assistir a les reunions deis òrgans en que hem estat escollits i de fer escoltar la veu de tot I'alumnat.

 • Que fa el Claustre i quina és la proporció d'estudiants que en formen part?
  Al Claustre li pertoca elaborar i modificar l'Estatut de la UB, triar els representants a Consells de Govern i al Síndic de Greuges, discutir i aprovar, si escau, l'informe anual del rector o la rectora, presentar mocions crítiques a l'acció de govern, formular preguntes al Consell de Direcció, debatre i aprovar propostes de resolució sobre temes de transcendència social o universitària.
  El nombre d'estudiants que en formen part és de 90 alumnes.
 • Que fa la Junta de Centre i quants estudiants la composen?
  A la Junta de Centre es tracten els temes relacionats amb la gestió del centre: l'elecció del degà o la degana i el director o la directora, l'elaboració dels plans d'estudis, l'organització de màsters i doctorats, i a més es vetlla pel compliment de la normativa de seguretat, salut i medi ambient, entre d'altres. Té comissións delegades amb representació estudiantil.
  Un 30% dels seus membres correspon als alumnes.
 • Que fa el Consell d'Estudis i quina és la proporció d'estudiants que formen part?
  Al Consell d'Estudis s'han de tractar tots els temes referents a l'ensenyament: aprovació del pla docent de cada assignatura, calendari acadèmic i de proves o de lliuraments d'evidències d'aprenentatge, horaris i grups, així com el seguiment de la docència.
  Un 50% dels seus membres correspon als alumnes.
 • I per saber-ne més?
  Per saber totes les funcions dels diferents òrgans, consulteu l'Estatut de la Universitat de Barcelona.
excel HUBc BKC
 • Universitat de Barcelona Servei d'Atenció a l'Estudiant
 • Contacte