MATRICULA D'ENSENYAMENTS DE FORMACIÓ PERMANENT(curs2023/24)

 

Formalització de la matrícula

La matrícula dels Ensenyaments de formació permanent es formalitza a la secretaria del centre que gestiona el curs en què s’ha estat admès. Cal emplenar l'imprès de matrícula i adjuntar la documentació corresponent.

Alguns cursos ofereixen també la possibilitat de formalitzar la matrícula de manera telemàtica a través del web de la UB.

Consulteu en la fitxa del cursel centre de gestió i la informació de preinscripció i matrícula, així com els màsters i postgraus que tenen la preinscripció i/o matrícula activa en línia.

Documentació :

Heu de presentar la documentació que s’indica a continuació:

 • Imprès de matrícula degudament emplenat
 • El DNI, passaport o document identificador (països de la UE)
 • El títol que acrediti la titulació universitària requerida per accedir al curs, original i fotocòpia del certificat substitutori corresponent, o del resguard de sol·licitud.

La Secretaria del teu centre contactarà amb tu per aportar la documentació. No presentar la documentació en el termini que et comuniqui la secretaria pot comportar l’anul·lació d’ofici de la matrícula per part de la UB sense dret a cap reintegrament. En tot cas, la presentació de la documentació serà condició imprescindible per, modificar la matrícula i/o sol·licitar qualsevol servei acadèmic (certificats, títols, etc.).

El centre o la direcció de l'ensenyament on es vulgui accedir pot demanar en el seu procés d'admissió, que la documentació aportada sigui original, còpia autèntica o còpia compulsada i /o que estigui legalitzada. Així mateix, pot demanar altra documentació complementària com el certificat de les matèries cursades per a l'obtenció del títol.

L’alumnat amb titulacions estrangeres que no hagin estat homologades pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha de sol·licitar una autorització al rector per accedir als cursos. Consulteu els requisits d’admissió a màsters i programes propis del Grup UB amb titulació universitària estrangera

Preu de la matrícula

La matrícula inclou els conceptes següents:

1.- Preu del curs

El preu dels màsters i postgraus propis l’estableix el Consell Social de la UB. Podeu consultar el preu a la fitxa del curs.

Els associats a “ALUMNI UB” poden gaudir d’una reducció d’un 10% del preu de la matrícula amb una limitació  de 200€ per matrícula i any acadèmic. Per gaudir d’aquest avantatge caldrà estar donat d’alta a la quota Màster en el moment de realitzar la matrícula. Per a més informació, consulteu el web alumni.ub.edu, (apartat Fes-te’n membre), o bé poseu-vos en contacte amb Alumni al correu electrònic alumniub@ub.edu  o al telèfon 934020979.

2.- Serveis específics i de suport a l'aprenentatge

Inclouen els conceptes següents:

 • Suport al manteniment i l’actualització del Campus Virtual
 • Accés a la Xarxa UB i a Internet en tots els campus i equipaments de la Universitat (aules d’informàtica i Wi-Fi)
 • Programari docent de llicències comercials i d’accés lliure
 • Materials docents accessibles en format digital i electrònic i en text complet
 • Assignació de correu institucional ub.edu i espai d'1 Tb a OneDrive amb opció gratuïta d'Office 365

El preu d’aquests serveis és del 10 % del preu del curs, però en el cas de cursos amb un preu superior a 700 euros s’abona una taxa de 70 euros.

3.- Assegurança voluntària

La Universitat de Barcelona té subscrita una pòlissa voluntària d’accidents per a tots els estudiants que cursen qualsevol dels estudis que imparteix.

El preu de la pòlissa és de 5,50 euros per curs acadèmic.

Amb la contractació d’aquesta pòlissa d’accidents, els estudiants teniu coberts tots els accidents que podeu patir tant en els recintes universitaris com a les empreses o institucions en què feu pràctiques, mentre no hi hagi una relació laboral.

La pòlissa ofereix les prestacions següents:

 • Assistència mèdica per accident.
 • Invalidesa permanent absoluta.
 • Invalidesa permanent parcial.
 • Defunció.
 • Altres (pèrdua de classe, defunció dels pares, etc.).
 • Viatges fora d’Espanya.

Podeu consultar tota la informació sobre les prestacions de la pòlissa a la pàgina web de la UB:

Podeu contractar la pòlissa d’assegurança escolar en el moment de matricular-vos. Excepcionalment, determinats cursos poden establir l’obligatorietat de disposar d’assegurança.

En cas de no contractar la pòlissa en el moment de la matrícula, ho podeu fer a través de l'adreça en què hi ha tota la informació específica d’aquesta pòlissa i d’altres que poden ser interessants per a l’alumnat.

4.- Fundació Solidaritat UB

En el moment de formalitzar la matrícula, de manera voluntària es pot col·laborar amb la Fundació Solidaritat UB amb una aportació de 5 euros.

La Fundació Solidaritat UB es va crear l’any 1996 amb l’objectiu d’aplicar la política de cooperació universitària al desenvolupament i així promoure els drets humans i l’acció social des de la Universitat, en el marc de les accions de responsabilitat que té envers la societat.

Podeu ampliar la informació sobre les activitats d’aquesta organització al web de la Fundació Solidaritat UB.

Pagament de la matrícula

L’import de la matrícula s’abona íntegrament i d’un sol cop presentant el document facilitat per la secretaria del curs en una entitat bancària col·laboradora de la UB, segons la referència i el termini que recull el document esmentat.

Les entitats col·laboradores de la UB són Banco Santander, BBVA i CaixaBank.

Per fer el pagament, podeu triar una de les opcions següents:

 • Pagament en efectiu als caixers automàtics de les oficines de les entitats col·laboradores (amb ràfega —CPR— o amb codi de barres)
 • Pagament per banca electrònica:
  • Línia Oberta (La Caixa): també permet pagar els rebuts a no clients amb targeta de crèdit o dèbit.
  • BancaOnline (BBVA)
  • Supernet (Banco Santander)

Heu de conservar o poder obtenir durant tot el curs acadèmic els documents expedits per les entitats bancàries col·laboradores que permetin acreditar el pagament.

Finançament de la matrícula

Consulteu la informació sobre els diferents acords als quals la UB ha arribat amb les entitats financeres col·laboradores per al finançament de la matrícula.

excel HUBc BKC