Analista
de dades

per a l'anàlisi
política
i la
gestió pública

Títol d'Expert  |  Universitat de Barcelona

Contacta'ns
Universitat de Barcelona

Setena edició del títol de postgrau d’analista de dades

El títol d´expert d´Analista de Dades per a l´Anàlisi Política i la Gestió Pública és un curs de postgrau orientat a graduats, estudiants i professionals de l’àmbit de la ciència política i les ciències socials.

Amb aquest títol aprendreu a treballar amb l´entorn R per gestionar, representar i analitzar dades. Treballarem amb RStudio i RMarkdown per elaborar informes i documents. Tots els exemples faran referència a dades sociopolítiques rellevants: dades electorals, dades de polítiques públiques, dades de xarxes socials, dades sociodemogràfiques o dades d´activitat parlamentària, entre d´altres.

En el passat hem tingut alumnes que treballen en sectors com l´administració pública, consultories, mitjans de comunicació, instituts de recerca aplicada, avaluació de polítiques públiques, etc. També tenim estudiants que trien el curs com un complement a la seva formació en ciències socials.

Per què aquest curs?

En els darrers anys s´ha produït un creixent interès en l´anàlisi de dades en tots els àmbits professionals. El creixement exponencial en la disponibilitat de dades, així com la millora dels instruments i eines d´anàlisi fan que l´estadística i el que s´anomena data science estiguin penetrant cada cop més àmbits, des de la publicitat, el periodisme, la gestió pública i privada, etc. Els perfils professionals amb competència en anàlisi de dades, doncs, són i seran cada cop més demandats en camps molt diversos. En particular, l´entorn i llenguatge R és una de les competències més demandades en aquest àmbit.

En aquest context, la formació dels graduats en ciències polítiques i socials necessita ser complementada per formar professionals de l´àmbit social amb un perfil fort d´anàlisi de dades. Per això, volem oferir una opció atractiva pels estudiants que, partint de la base adquirida als graus o en determinats màsters, aprofundeixi de manera intensa però accessible per als graduats en ciències socials, en aquells aspectes més aplicats i pràctics de la gestió i l’anàlisi de dades.

Dades generals

 • Tipus de curs: Expert (Títol de la Universitat Barcelona)
 • Direcció: Albert Falcó-Gimeno
 • Nome de crèdits: 15 crèdits ECTS
 • Modalitat: Presencial
 • Centre impulsor: Facultat de Dret

Horaris i calendari

 • El curs s´impartirà de manera presencial els divendres de 16 a 20h.
 • Inici de les classes: 27 de setembre de 2024.
 • Final de les classes: 27 de juny de 2025.

Admissió i inscripció

Destinataris

 • Graduats i estudiants de màster en ciències socials que vulguin reforçar la seva formació en anàlisi de dades per millorar el seu perfil professional.
 • Professionals del sector públic i del tercer sector en exercici, que es trobin amb la necessitat o la possibilitat de fer un ús més intensiu de les dades que tenen disponibles en el marc de les seves funcions, o que volen començar a aplicar aquesta perspectiva a la seva tasca quotidiana.
 • Accés per a no titulats: Aquest ensenyament preveu la possibilitat d´admetre alumnes que no siguin titulats universitaris i que optaran a l´obtenció d´un Certificat Superior Universitari. Cal consultar amb els responsables del curs els requisits i condicions d´accés establerts per a aquest tipus d´alumnat.

Sol·licituds d’admissió

De juny a juliol de 2024, mitjançant aquest formulari.

Terminis de preinscripció

De juny a setembre de 2024, prèvia admissió.

Matrícula

Setembre-octubre de 2023

Import de la matrícula

 • El curs té un cost de 1430€, dividit en un primer pagament de 350€ a realitzar en el moment de formalització de la preinscripció i la resta (1080€) en formalitzar la matrícula.
 • El preu pot tenir un increment de com a màxim 70 € en concepte de taxa administrativa de la UB

Convocatòria de beques

Convoquem dos ajuts per a graduats del curs 2023/2024 o estudiants del darrer curs del grau en ciències polítiques de la Universitat de Barcelona o de la resta d´universitats catalanes, amb expedients excel·lents. Per poder optar a l´ajut, els estudiants hauran d´haver superat tots els crèdits del grau o bé estar matriculats de tots els crèdits necessaris per superar-lo durant el curs 2024/2025 en el moment en què aquesta es resolgui (amb un màxim 24 crèdits per finalitzar el grau).

L´obtenció de la beca suposarà una exempció del 75% de la matrícula del curs (que té un cost de 1430 euros, més 70€ addicionals de taxes administratives no cobertes per la beca).

Per decidir l´atorgament de la beca es tindrà en compte:

 1. Expedient acadèmic, en particular en relació amb les matèries amb contingut quantitatiu
 2. Carta de motivació
 3. Si s´escau, entrevista personal

El termini de sol·licitud és fins el 24 de juliol de 2024. Les persones candidates hauran d´enviar la documentació (carta de motivació i certificat de notes) a l´adreça electrònica pol.dades@ub.edu, així com demanar l´admissió al curs per mitjà del formulari d´admissió. La beca pot quedar deserta. L´ajut està condicionat a l´efectiva realització del curs el curs 24/25, i es resoldrà al setembre, abans de l´inici del curs. Els estudiants que no obtinguin la beca es podran matricular al curs ordinàriament, si així ho desitgen.

La comissió de concessió estarà formada pel professorat de l´àrea de Ciència Política que imparteix docència al postgrau.

Més informació

Els estudiants treballaran amb els seus propis ordinadors portàtils, que hauran de portar a les sessions. El software utilitzat serà sempre lliure i gratuït. Tots els materials necessaris estan inclosos al preu.

Per a més informació, contacteu amb el coordinador de la titulació:

Continguts del curs

El curs s´estructura en tres blocs: introducció a R, fonaments d´anàlisi i mòduls específics. No pressuposa coneixements previs per part dels estudiants, i pretén oferir una formació sòlida en els fonaments de la gestió de dades amb R i els elements bàsics de l´anàlisi de dades, aplicat a les dades sociopolítiques. Així mateix, per tal que els estudiants tinguin una panoràmica complerta dels mètodes disponibles d´anàlisi de dades, el curs també oferirà una introducció a les tècniques i dissenys d´investigació més actuals d´anàlisi quantitativa de dades sociopolítiques.

Bloc d'introducció a R

Gestió de dades / Crash course en R

 • 16 hores
 • Programació estadística (software), R, R-studio

Visualització de dades amb R

 • 8 hores
 • Visualització de dades amb R

Descriure les dades

 • 8 hores
 • Anàlisi univariada i bivariada (estadística descriptiva): Freqüències; tendència central; dispersió; asimetria; taules de contingència; comparació de mitjanes; correlació; anàlisi de variància.

Presentació de resultats i informes dinàmics amb RMarkdown

 • 8 hores
 • Elaboració d’informes amb Rmarkdown

Bloc de fonaments d'anàlisi

Inferència estadística

 • 4 hores
 • Inferència estadística: intervals de confiança, tests d´hipòtesis i valor-p.

Introducció a la regressió

 • 12 hores
 • Regressió lineal bivariada: mínims quadrats ordinaris, test d´hipòtesis, diagnòstics, transformació de variables i variables independents categòriques

Regressió avançada

 • 8 hores
 • Regressió múltiple, interaccions, i model lineal generalitzat (logística, multinomial, etc.)

Tècniques per a la inferència causal

 • 16 hores
 • Mètodes experimentals i quasi-experimentals per a la identificació causal: Experiments, dobles diferències, RDD i matching

Bloc de mòduls específics

Captura de dades web (web scraping)

 • 4 hores
 • Web scraping

Mapes i geografia política

 • 12 hores
 • Elaboració de mapes

Visualització interactiva

 • 8 hores
 • Visualització interactiva i Shiny

Enquestes / Mostreig i qüestionaris

 • 8 hores
 • Disseny d’enquestes

Mètodes de reducció de la complexitat

 • 8 hores
 • Anàlisi factorial, anàlisi de components principals, anàlisi de correspondències

Anàlisi de text

 • 4 hores
 • Anàlisi automàtica de text, anàlisi quantitativa de contingut

Avaluació

L´avaluació del curs constarà de diversos elements:

 1. Participació a les sessions i activitats.
 2. Proves parcials (midterm) els mesos de desembre i març.
 3. Exercici pràctic final.