Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones. Requisits

REQUISITS

Per l’adjudicació dels ajuts, cal:

 • Ser estudiant de Grau de la Universitat de Barcelona durant el curs 2023-2024 (exclosos els estudiants dels centres adscrits).
 • Tenir una discapacitat reconeguda igual o superior al 75% amb necessitat de suport d’una tercera persona per les activitats bàsiques de la vida diària.
 • Tenir un reconeixement del Grau II o III de dependència, segons estableix la Llei 39/2006 de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en situació de dependència.

La participació de l’estudiant en cursos posteriors implicarà una nova sol·licitud i presentació de la documentació justificativa.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Per a l’adjudicació dels ajuts, es valora:

 • Grau del certificat de discapacitat i el grau de dependència reconegut.
 • Si la persona és beneficiària d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques.
 • Rendiment acadèmic.
 • Memòria justificativa presentada.

Si la comissió de valoració ho considera convenient, pot convocar la persona sol·licitant a una entrevista personal.

Aquests aspectes es valoraran en base a una puntuació de 100 punts, distribuïts de la següent manera:

 • Grau del certificat de discapacitat i grau de dependència reconegut: 20 punts                                
 • Si la persona és beneficiaris d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques: 15 punts
 • El rendiment acadèmic: 25 punts                                                                                        
 • La memòria justificativa presentada: 40 punts                                                                     

Mecanisme per a la distribució dels punts:

 • Grau del certificat de discapacitat i grau de dependència reconegut:
  • 75%-79%= 5 punts
  • 80%- 84%= 10 punts
  • 85%-89%= 15 punts
  • 90%- 100%= 20 punts
 • Si la persona és beneficiaris d’altres prestacions econòmiques, serveis o beques:
  • Si no rep cap altre ajut: 15 punts
  • Si rep altres ajuts econòmics associats a la seva discapacitat: 10 punts
  • Si rep ajuts específics per assistents personals: 5 punts
 • El rendiment acadèmic:
  • Els 25 punts es distribuiran tenint en compte la nota mitja ponderada de l’expedient acadèmic de l’ensenyament que està cursant.
  • En el cas de ser el primer any d’estudis universitaris es tindrà en compte la nota mitja ponderada de la titulació que li dona accés als estudis.
 • La memòria justificativa presentada:
  • Es valorarà fins amb 40 punts els aspectes relacionats amb les circumstàncies individuals que es considerin significatives pel seguiment de l'activitat acadèmica.
  • Els 8.000 € dels ajuts seran atorgats de forma proporcional en base a la puntuació obtinguda.
  Si la comissió de valoració ho considera procedent, la persona sol·licitant podrà ser convocada a una entrevista personal.

La comissió, en el termini màxim de 30 dies a partir de l’últim dia assenyalat a les bases per presentar les sol·licituds, tramet a la vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística les sol·licituds presentades, amb la documentació que s'hi adjunti, l'acta de la sessió i les propostes d'adjudicació que consideri pertinents.    

L’alumne que ni hagi obtingut l'ajut podrà formar part d'una llista d'espera. En el cas que es produeixi una renúncia, la vicerectora d’Estudiants i Participació pot concedir l’ajut a una persona de la llista d’espera.