Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Requisits

REQUISITS GENERALS

L’alumnat que sol·liciti aquests ajuts haurà de tenir els requisits següents:

  • Ser estudiant de Grau de la Universitat de Barcelona el curs 2023/2024 i tenir una nota mínima d’expedient de 5. En el càlcul de la nota mitjana d’expedient es comptabilitzaran les assignatures suspeses.
  • Estan inclosos els estudiants dels centres adscrits que apliquen preus públics:  l'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) i l'Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
  • No tenir acreditat cap altre nivell C1 del MECR en cap de les terceres llengües del sistema educatiu català (anglès, francès, alemany o italià).
  • Tenir la ciutadania de qualsevol estat membre de la Unió Europea o, en el cas de l'alumnat no comunitari, és aplicable el que disposa la Llei orgànica 2/2009, d'11 de desembre, de reforma de la Llei orgànica 4/2000, d'11 de gener sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, i, per tant, es requereix que l'estudiant més gran de 18 anys sigui titular de l’autorització de residència.

Incompatibilitats:

  • El gaudiment d’aquest ajut és incompatible amb qualsevol altra beca o ajut amb la mateixa finalitat, amb excepció dels ajuts per promoure la formació i acreditació de terceres llengües que convoca l’AGAUR per al curs 2023/24, la beca d’equitat i beca general d’estudis postobligatoris, amb les quals seria complementària.

Resta exclòs l’estudiantat que:

  1. Cursi estudis universitaris diferents dels de Grau.
  2. Tingui alguna titulació universitària prèvia (o altres estudis equivalents).
  3. Estigui en possessió d’un certificat o títol de coneixements de nivell C1 del MECR, en qualsevol de les quatre llengües del sistema educatiu de Catalunya (anglès, francès, alemany o italià).