Crèdits


  • Coordinació i idea original: Joan Ramon Berengueras i Anna Perearnau
  • Elaboració del web: Anna Perearnau i Mar Sagué
  • Elaboració dels materials específics per a estudiants d’Educació: Ares Llop i Anna Perearnau
  • Edició web: Ample 24 sccl
  • Fotos: Clàudia Portús
  • Revisió didàctica i lingüística: Jovita Laín i Eulàlia Planas
  • Cap dels Serveis Lingüístics: Conxa Planas Planas

Aquest recurs ha rebut un ajut d’Interlingua 2018 del Comissionat per a Universitats i Recerca del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de Catalunya. Els materials específics per a estudiants d’Educació (resums d’aspectes fonètics i gramaticals) s’han elaborat des dels Serveis Lingüístics de la UB i amb l’ajut d’ARMIF. Un projecte lingüístic de centre per a una millora lingüística i cultural dels futurs mestres.
Queda rigorosament prohibida, sense l’autorització expressa dels titulars del copyright, la reproducció total o parcial d’aquesta obra per qualsevol mitjà.

© Serveis Lingüístics
Universitat de Barcelona. Melcior de Palau, 140 – 08014 Barcelona
Data d’inici del projecte: 2018