català
símbol
OSO
símbol
WSW
desenvolupament
oest-sud-oest
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Nota
Les dues formes són correctes i la tria de l’una o l’altra depèn del grau d’especialització del text o de la projecció internacional que tingui. Si el text és més especialitzat o té una clara voluntat d’internacionalització, es fa servir W; si no és tan especialitzat o és d’àmbit local, s’opta per la forma O.


Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
OSO
símbolo
WSW
desarrollo
oestesuroeste
categoría
nombre
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
WSW
expansion
west-south-west
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions
Darrera actualització: 4-2-2022
Impressió de la pàgina