Criteris - Universitat de Barcelona
català
símbol
E
desenvolupament
est
categoria
nom masculí
àrea temàtica
geografia
punts cardinals
Criteris
Vegeu la informació relacionada al llibre d’estil.
castellà
símbolo
E
desarrollo
este
categoría
nombre masculino plural
área temática
geografía
puntos cardinales
anglès
symbol
E
expansion
east
category
noun
thematic area
geography
cardinal directions

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 20-1-2022