Universitat de Barcelona

Grau en Dret

Què es pretén amb aquest ensenyament?

Els juristes són un col·lectiu bàsic per al bon funcionament de qualsevol grup humà. En particular, resulten imprescindibles en societats mínimament desenvolupades, tant si actuen al servei de l'Estat com si ho fan al servei d'empreses o particulars. L'interès acadèmic del grau de Dret és indubtable ja que, com queda dit, és imprescindible facilitar una sòlida formació bàsica d'aquesta naturalesa per a l'exercici de les diverses professions jurídiques.

El grau de Dret està format per 240 crèdits que contenen tota la formació teòrica i pràctica que l’estudiant ha d’adquirir. El primer curs del grau té 60 crèdits de formació bàsica caracteritzada per una certa transversalitat. Les matèries obligatòries conformen el nucli del títol de graduat en Dret i fan un total de 144 crèdits, que es distribueixen en matèries com ara Dret Civil, Dret Mercantil, Dret Penal, Dret Laboral, Dret Constitucional, Dret Administratiu, Dret Financer i Tributari, Dret Processal Civil i Penal, Dret Internacional Públic i Privat, Dret Comunitari i Filosofia.

El grau de Dret proporciona una formació de caràcter general i l'especialització s’aconsegueix amb els estudis de màster oficial. No obstant això, els estudis de Dret permeten la possibilitat d’obtenir mencions al suplement de títol, mitjançant una agrupació coherent d'assignatures optatives. A aquest objecte, les mencions previstes són quatre: Dret Públic, Dret Privat, Dret de l'Empresa i Dret Internacional, Comparat i Comunitari. Així mateix, els estudiants poden fer pràctiques externes optatives en despatxos professionals, empreses i institucions públiques. Finalment, el grau conclou amb l’elaboració i la defensa d'un treball de fi de grau.

La Facultat de Dret de la UB ha signat diversos convenis de cooperació acadèmica amb universitats americanes. L'objectiu d'aquests convenis és permetre als nostres estudiants el seguiment de cursos i programes de formació en l'àmbit del Dret que es poden reconèixer en l'itinerari curricular de l'estudiant i que condueixen a l'obtenció del títol oficial del país receptor.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències Socials i Jurídiques
Centre: Facultat de Dret

És interessant i recomanable que tinguis:

El jurista pot ser descrit com algú que coneix el dret (les normes) i està en condicions d’interpretar-lo i aplicar-lo per donar solució als problemes que planteja la nostra vida en societat. Per això, els estudis jurídics requereixen sensibilitat davant els problemes humans i socials i un cert sentit comú.

No és imprescindible una formació estrictament humanística. També es pot cursar el grau de Dret a partir d’una formació científica o tècnica o d’uns coneixements sobre història, filosofia o economia. Certament, disposar d’una bona cultura pot ser de gran ajuda. Això no obstant, el que és essencial per a un bon jurista és l’esperit crític, la curiositat, una ment ordenada, la capacitat per identificar i diferenciar unes situacions d’altres i, finalment, una certa dosi d’imaginació. La memòria no s’ha de menysprear, però seria un greu error pensar que els estudis jurídics són memorístics.

L’estudiant de Dret és una persona atenta a la realitat, amatent a analitzar la realitat social i els problemes, a escoltar els altres i posar-se en el seu lloc, a ponderar els interessos subjacents,  i a prendre decisions factibles, sensates, responsables i d'acord amb els valors democràtics.

No hi ha un perfil d’accés únic, però qualsevol que pretengui graduar-se en Dret hauria de ser un bon lector (premsa inclosa). Indubtablement, tindrà una part del camí recorregut algú interessat per l’actualitat nacional i internacional (política, econòmica, social, etc.), si a més és un bon comunicador (la capacitat d’expressió oral i escrita i les habilitats argumentals són essencials) que domini raonablement una llengua estrangera (preferentment l’anglès).
 

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)60
Obligatòria (OB)144
Optativa (OT)30
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Les principals sortides professionals del graduat en Dret són les següents (sense perjudici de les vies d'habilitació específiques que poden estar previstes per a algunes):

 • Advocat o advocada.
 • Procurador o procuradora.
 • Notari o notària.
 • Registrador o registradora.
 • Funcionari o funcionària de l’Administració de Justícia: jutge, magistrat o magistrada, fiscal, secretari o secretària judicial.
 • Funcionari o funcionària de l’escala superior de l’Administració de l’Estat: advocat o advocada de l'Estat, tècnic o tècnica de la Administració Civil de l'Estat o funcionari o funcionària de les administracions central, autonòmica i local.
 • Funcionari o funcionària de l’Administració exterior de l’Estat (cos diplomàtic).
 • Funcionari o funcionària de l’escala mitjana d’administracions públiques: administracions central, autonòmica i local.
 • Funcionari o funcionària d'organitzacions internacionals: Nacions Unides, Consell d’Europa.
 • Lletrat o lletrada de les Corts Generals o dels parlaments autonòmics.
 • Advocat o avocada d'empresa.
 • Advocat o avocada d'associacions i organitzacions no públiques.
 • Assessor jurídic o assessora jurídica.
 • Conseller jurídic o consellera jurídica.