Universitat de Barcelona

Grau en Estudis Literaris

Què es pretén amb aquest ensenyament?

En aquest grau rebràs una formació sòlida en aspectes teòrics i pràctics de la literatura des d’una perspectiva universal i comparada. Assoliràs competències i habilitats relacionades amb la teoria i la crítica literàries, com ara l’actitud reflexiva i especulativa, l’adquisició de mètodes d’anàlisi de la literatura, la utilització de la teoria dels gèneres, l’hermenèutica, la tradició poeticoretòrica i la metodologia de la literatura comparada. Aquest bagatge et proporcionarà una gran preparació per a la recerca literària.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Filologia i Comunicació

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Capacitat de comprensió i expressió orals i escrites.
 • Capacitat de treball.
 • Capacitat crítica i de raonament lògic, de relació de conceptes, de síntesi i d'anàlisi.
 • Memòria, bon hàbit de lectura i curiositat intel·lectual.
 • Interès i curiositat per les llengües i les literatures.
 • Coneixements de la llengua i la literatura d'especialització, com també d'altres llengües estrangeres i instruments d'informàtica bàsica.

Matèries

MatèriaCrèditsCaràcter
Literatura36FB
Llengua Clàssica6FB
Idioma Modern6FB
Llengua6FB
Lingüística6FB
Teoria de la Literatura: Història i Mètodes24OB
Literatura General30OB
Literatura Comparada66OB
Teoria dels Gèneres Literaris24OB
Continguts Específics de Literatura Universal30OT
Treball Final de Grau6OB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Ensenyament secundari i superior.
 • Recerca en l'àmbit de la literatura.
 • Món editorial: lectors professionals, correctors, redactors, editors, personal de gabinets de premsa, productors, professionals del màrqueting, comercials, etc.
 • Premsa cultural: ressenyadors, crítics literaris, comentaristes en espais culturals (premsa escrita, ràdio, televisió).
 • Gestió cultural: organització d'actes relacionats amb la indústria cultural, tant per a l'Administració pública com per a entitats privades.
 • Creació literària: novel·listes, dramaturgs, guionistes de cine i televisió, professors de creació literària.
 • Llibreters professionals.
 • Administració pública.