Universitat de Barcelona

Grau en Història de l'Art

Què es pretén amb aquest ensenyament?

El grau d’Història de l’Art entén la disciplina, que és l’essència de la titulació, com una disciplina científica i humanística.

Al mateix temps, el grau es concep també com un ensenyament professionalitzador que està atent a la demanda social. Per això, la titulació pretén donar a l’estudiant una formació completa, versàtil, generalista i alhora profunda i crítica, que s’adapti als canvis constants de la societat i al mercat de treball, tot mantenint les exigències del rigor científic inherents a una titulació superior universitària.

Els objectius del grau d’Història de l’Art de la Universitat de Barcelona s’han dissenyat a partir de l’evolució de la mateixa disciplina científica, la història de l’art, i de les demandes socials de coneixement que cada cop més es relacionen amb els temes de conservació i gestió del patrimoni historicoartístic, amb la museologia i la pràctica d’exposicions d’art i cultura, i amb les activitats relacionades amb el mercat artístic.


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Art i Humanitats
Centre: Facultat de Geografia i Història

És interessant i recomanable que tinguis:

Capacitat lectora, coneixement suficient de llengües estrangeres (anglès, sobretot), facilitat per comprendre llengües romàniques (com ara el francès o l'italià), coneixements bàsics d'informàtica.

Actitud positiva envers la història de l'art: conèixer els museus i monuments principals de Barcelona i Catalunya, visitar galeries d'art i exposicions, interessar-se pels mitjans audiovisuals.

Es recomana d'haver fet el batxillerat d'Humanitats i Ciències Socials, o bé el batxillerat Artístic, com també haver cursat matèries com ara Història, Filosofia o Literatura.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)66
Obligatòria (OB)126
Optativa (OT)42
Pràctiques externes obligatòries0
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

Podràs treballar en els àmbits següents:
Protecció i gestió del patrimoni historicoartístic i cultural: serveis institucionals, monuments, etc.
Museus i exposicions: conservació i d'altres.
Empreses de mercat artístic: galeries, antiquaris, subhastes, etc.
Ensenyament no universitari.
Ensenyament universitari i recerca.
Editorials: gestió de col·leccions i divulgació.
Mitjans de comunicació: documentació, crítica d'arts i divulgació.
Gestió cultural en empreses i institucions o per a empreses i institucions: gestió de programes, assessoria tècnica, recursos humans, etc.
Creació de continguts en noves tecnologies.
Difusió del patrimoni artístic: interpretació, gestió turística, programes didàctics.