Universitat de Barcelona

Grau de Nutrició Humana i Dietetica

Què es pretén amb aquest ensenyament?

La influència de l’alimentació en la salut humana és coneguda des de l’antiguitat, però no ha estat fins fa unes dècades que els diferents sectors socials han pres consciència de l’enorme importància que té aquest fet. El coneixement i aplicació d’estratègies dietètiques pot incidir molt positivament en l’estat de salut de la població, i s’utilitza com a eina per prevenir determinades malalties.

Els dietistes-nutricionistes són professionals sanitaris que intervenen en l’avaluació de l’estat nutricional, en la planificació i implementació de programes d’intervenció nutricional per a la promoció de la salut i la prevenció de trastorns i patologies, en la implementació de procediments en seguretat alimentària, així com en la dietoteràpia adequada a situacions clíniques, tant en programes de Salut Pública com en els d’atenció primària i hospitalària. Actualment, però, es desenvolupen nous àmbits de la professió. Les diferents disciplines científiques clàssiques han experimentat avenços extraordinaris i han aportat coneixement de gran interès per abordar els reptes de l’alimentació. Han nascut disciplines noves, com ara la proteòmica o la nutrigenòmica, que obren noves possibilitats al desenvolupament de l’alimentació humana i al creixement del professional de la nutrició.
La nutrició és un clar exemple de multidisciplinarietat, d’integració de múltiples ciències. Els pilars fonamentals són les disciplines biològiques, sense deixar-ne de banda d’altres com ara l’antropologia, la sociologia i la psicologia. Des d’un punt de vista clínic, la nutrició té un paper important en la prevenció i tractament de malalties degudes a deficiències o alteracions del metabolisme dels nutrients. La Dietètica intervé en l’elaboració de dietes que compleixin la finalitat de satisfer les necessitats d’energia i nutrients, tant en l’home sa com en el malalt, en aquest cas parlem ja de dietoteràpia.
L’objectiu final és formar professionals amb competències específiques i genèriques per desenvolupar amb èxit activitats professionals lligades al món sanitari, a empreses de serveis d’alimentació per a persones i col·lectius, i que alhora puguin liderar la recerca en nutrició del futur, tant en centres d’investigació com en la indústria alimentària.
 


Crèdits ECTS: 240
Branca de coneixement: Ciències de la Salut
Centre: Facultat de Farmàcia i Ciències de l'Alimentació

És interessant i recomanable que tinguis:

 • Coneixements generals de biologia.
 • Bon nivell de química general, amb coneixements bàsics de química orgànica i inorgànica.
 • Formació bàsica en matemàtiques i física.
 • Coneixements d'anglès, sobretot pel que fa a la comprensió lectora.
 • Coneixements d'informàtica a nivell d'usuari.
 • Interès per la salut humana.

Distribució de crèdits

Tipus de matèriaCrèdits ECTS
Formació bàsica (FB)66
Obligatòria (OB)132
Optativa (OT)12
Pràctiques externes obligatòries24
Treball de fi de grau obligatori6
CRÈDITS TOTALS240

Assignatures

Quines són les vies d'accés preferents per a aquest grau?

Segons els estudis previs hi ha diferents vies per accedir als ensenyaments de grau de la UB. Pots consultar-les a: Admissions a ensenyaments de grau.

En el cas que hi accedeixis des de les proves d'accés a la universitat (PAU) o des d'un cicle formatiu de grau superior (CFGS), et recomanem que també visitis les pàgines de la Generalitat de Catalunya on trobaràs, permanentment actualitzades, les especificitats per a l'accés mitjançant aquestes vies: Accés i admissió.


Si has cursat estudis a l'estranger, pots consultar la informació per accedir als graus a: Admissió amb estudis estrangers.

De què podràs treballar?

 • Alimentació d'individus sans: restauració col·lectiva, gimnasos, col·legis, etc.
 • Alimentació d'individus que pateixen malalties agudes o cròniques, en hospitals, ambulatoris, geriàtrics, etc.
 • Indústries alimentàries: informació, disseny i promoció de productes.
 • Administracions públiques: participació en programes de prevenció i promoció de la salut.
 • Organitzacions de consumidors.
 • Educació alimentària i nutricional.
 • Comunicació i divulgació en diversos mitjans.
 • Col·laboració en centres de recerca.
 • Exercici lliure de la professió.