Universitat de Barcelona

Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política

Presentació

El màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política ofereix una formació específica, des de les perspectives de l'ètica, la política i la filosofia del dret, amb la finalitat de proporcionar a l'estudiant la capacitat de saber orientar i prendre decisions amb relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat, i també els dilemes de la bioètica i de la biopolítica.
El màster de Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política ofereix una formació específica, des de les perspectives de l'ètica, la política i la filosofia del dret, amb la finalitat de proporcionar a l'estudiant la capacitat de saber orientar i prendre decisions amb relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat, i també els dilemes de la bioètica i de la biopolítica.
El màster es dirigeix a un ampli ventall de titulats en humanitats, dret i ciències socials, però també en medicina i ciències de la salut, per tal que completin la seva formació en alguna de les especialitats del màster i puguin desenvolupar la recerca dins del programa de doctorat del programa de postgrau. Aquesta pluridisciplinarietat ha estat molt positiva per a aquests propòsits formatius i de recerca de l'alumnat.

Objectius

L'objectiu general del màster és oferir una formació específica, des de les perspectives de l'ètica, la política i la filosofia del dret, per saber orientar i prendre decisions amb relació al desenvolupament dels drets humans i les polítiques democràtiques, els problemes de la convivència ciutadana en el context pluricultural actual, la subjectivitat i la identitat, i també respecte dels dilemes de la bioètica i de la biopolítica.
El màster té un doble enfocament: el bàsic i prioritari, que és la recerca, i, com a suplement opcional, el professional. L'èmfasi en la recerca té un triple motiu: la necessitat de prosseguir coneixent els grans problemes de la convivència i de l'organització social i política en l'actualitat des de l'àmbit universitari; l'aplicabilitat d'aquesta recerca a la vida de les institucions i les associacions d'aquest àmbit en els actuals països occidentals, i el benefici que suposa formar i capacitar els participants perquè exerceixin en els àmbits professional i, particularment, universitari.
Així mateix, el màster té en compte la voluntat d'una bona part de l'alumnat de fer pràctiques o formar-se per a la docència; per tant, s'ofereix la possibilitat, optativa, de cursar una assignatura de pràctiques en institucions o de cursar una matèria destinada a la formació en la docència.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Barcelona
Universitats Participants:
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Girona


Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català: 40 %, Castellà: 40 %, Anglès: 20 % (Especialitat en anglès: Anglès 100%)
Places:
 50
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Filosofia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Els estudiants han d'haver adquirit els coneixements acadèmics d'un dels graus o llicenciatures que s'enumeren a l'apartat Requisits específics, ja que són els que ofereixen els continguts bàsics necessaris per poder cursar el màster. Així mateix, hi tenen cabuda els llicenciats i graduats d'altres especialitats provinents d'universitats espanyoles, iberoamericanes, de la Unió Europea o dels països de l'Europa de l'Est que estiguin interessats a cursar estudis avançats o a fer recerca.
Algunes especialitats del màster són especialment profitoses per als alumnes que hagin treballat com a professionals en serveis socials, institucions i associacions vinculades a la política, o en feines relacionades amb el tracte de la diversitat cultural i l'assessorament bioètic.
Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell C1 d'anglès del Marc Comú Europeu de Referència. En cas d'estudiar qualsevol altra especialitat diferent de l'anglesa, i no ser el castellà ni el català la primera llengua o idioma d'estudi, és necessari certificar el nivell C1 de castellà o català del Marc Comú Europeu de Referència.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Requisits d'admissió i titulacions oficials d'accés:
 • Filosofia
 • Humanitats
 • Dret
 • Ciències Polítiques i de l'Administració
 • Medicina
 • Sociologia
 • Antropologia Social i Cultural
 • Infermeria
 • Història
 • Educació Social
 • Treball Social
 • Altres graus, llicenciatures i diplomatures afins

Els alumnes que cursin l'especialitat en anglès han d'acreditar el nivell B2 d'anglès del Marc comú europeu de referència.

Complements formatius:
En funció de la titulació d'accés i l'especialitat que tria, durant el màster l'estudiant ha de cursar un total de sis assignatures com a complements formatius, que suposen un total de 30 crèdits. Només es pot obtenir la titulació del màster un cop s'han superat aquests complements formatius, que s'assignen quan es resol la preinscripció.
La necessitat de cursar aquests crèdits s'assigna quan el candidat no disposa d'alguna de les titulacions següents: Filosofia, Humanitats, Dret, Ciències Polítiques i de l'Administració, Medicina, Sociologia, Antropologia Social i Cultural, Infermeria, Història, Educació Social i Treball Social.
Les assignatures que configuren els complements formatius són:
 • La Relació Ésser Humà ' Natura (5 crèdits)
 • El Fonament de la Consciència (5 crèdits)
 • Història de la Filosofia Contemporània I (5 crèdits)
 • Història de la Filosofia Contemporània II (5 crèdits)
 • Filosofia Política I (5 crèdits)
 • Ètica (5 crèdits)

No cal cursar els complements formatius abans que la resta d'assignatures del màster, sinó que es poden cursar simultàniament.

Competències

Competències bàsiques:
 • Disposar de coneixements que aportin una base per ser original a l'hora de desenvolupar idees en un context de recerca.
 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la capacitat de resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis relacionats amb una àrea d'estudi concreta.
 • Ser capaç d'integrar coneixements i d'enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels coneixements i judicis.
 • Saber comunicar sense ambigüitats, a públics especialitzats i no especialitzats, les conclusions a què s'arriba i les raons que les argumenten.
 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida i autònoma.

Competències generals:
 • Ser capaç de fer crítica i autocrítica i d'integrar-se i cooperar en un grup de treball de discussió racional.
 • Ser capaç d'escriure articles científics aptes per a revistes especialitzades.
 • Ser capaç d'identificar, pensar críticament i avaluar el punt de vista dels interlocutors implicats en el debat sobre els drets humans.
 • Ser capaç d'entendre el fonament ontològic i epistemològic de la tolerància i el pluralisme, i les raons ètiques i axiològiques per defensar-ne els valors.
 • Saber identificar les àrees en les quals es té dèficit formatiu.

Competències específiques:
 • Identificar i classificar els conceptes fonamentals de l'ètica, la filosofia del dret, la ciència política, la teoria social i la bioètica.
 • Argumentar d'acord amb els conceptes relacionats amb els problemes de la fonamentació de la raó pràctica.
 • Reconèixer i analitzar les teories polítiques i socials principals per aplicar-les de manera òptima en els problemes pràctics que es plantegen tant en l'àmbit de la ciutadania com en el dels drets humans.
 • Reconèixer i analitzar els principals debats ètics i polítics sobre la justícia, la llibertat i la igualtat per elaborar estudis i assessoraments fonamentats.
 • Identificar i classificar els conceptes bàsics de l'ètica pública per orientar i fer aplicables els criteris entorn als drets humans i a les qüestions fonamentals de la bioètica.
 • Identificar i classificar les teories i els debats sobre els drets humans i les diferents generacions de drets per oferir criteris sòlids en la gestió de conflictes.
 • Identificar i classificar els conceptes sobre les diferents figures de la democràcia per analitzar adequadament els problemes polítics i d'ètica pública.
 • Identificar els conceptes relacionats amb les diferents dimensions de l'existència humana i del treball en la seva inserció cultural per examinar amb rigor els problemes del subjecte ètic i polític contemporani.
 • Reconèixer i analitzar els conceptes bàsics de la crítica social per emetre un judici madur de les problemàtiques en ciutadania i drets humans.

Calendari de preinscripció

Del 8 de febrer al 29 de juliol del 2022.

Avís per a alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior: Per tal de poder fer dins dels terminis l'estudi d'equivalència de la titulació d'accés, és necessari que els alumnes amb titulació estrangera de fora de l'Espai Europeu d'Eduicació Sueperior realitzin la preinscripció abans del 5 de juliol i presentin la sol·licitud d'estudi d'equivalència juntament amb la documentació requerida abans del 30 de juliol. Les preinscripcions amb data posterior no tenen garantit que es pugui fer l'estudi de la documentació a temps per a la matrícula.Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Podeu enviar la documentació escanejada per correu electrònic a l'adreça master.cdh@ub.edu o per correu postal a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Filosofia (c. Montalegre, 6-8, 1a planta, 08001 Barcelona).

Criteris de selecció

 • Expedient acadèmic de les titulacions esmentades (60 %)
 • Activitats professionals relacionades amb les especialitzacions oferides (20 %)
 • Coneixement d'idiomes (20 %)

Resolució

L'òrgan d'admissió és la Comissió Paritària de coordinació del màster, les funcions de la qual són:
 • Assumir el procés de selecció o acordar la creació d'una subcomissió d'accés que assumeixi aquestes funcions.
 • Ser la dipositària de les candidatures per a l'admissió i la selecció d'estudiants i fer-se responsable dels sistemes de reclamació.
 • Analitzar, en el procés d'admissió, les propostes dels coordinadors de cada universitat i decidir el conjunt de l'alumnat admès.

Matrícula

Procés de matriculació obert

FORMULARI