Universitat de Barcelona

MÀSTER DE COMUNICACIÓ ESPECIALITZADA

Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Presentació

El màster oficial de Comunicació Especialitzada té com a objectiu formar futurs professionals que puguin desenvolupar-se adequadament en una de les àrees següents: la comunicació cultural, la comunicació social o la comunicació científica. Es tracta d'especialitats de l'àmbit de la comunicació que en els darrers anys s'enfoquen des de diferents perspectives, tècniques i teories interdisciplinàries, molt vinculades a les noves demandes i necessitats de la societat actual. Per aquesta raó, hi participen les facultats de Filologia i Comunicació, Dret, Economia i Empresa, Infermeria, Farmàcia i Biologia de la Universitat de Barcelona.
El màster de Comunicació Especialitzada permet que graduats i llicenciats de disciplines diferents adquireixin una sèrie de coneixements i habilitats relacionats amb la comunicació social, cultural o científica. Aquest màster, per tant, està obert a tots els camps de la ciència relacionats amb la comunicació. Així, s'ofereix tant a graduats en Comunicació com a qualsevol llicenciat o professional en altres ciències humanes i naturals que vegi necessari adquirir noves estratègies per difondre els seus coneixements i adaptar-se als nous reptes que planteja la societat de la informació: filòlegs, artistes, historiadors, publicistes, periodistes, músics, biòlegs, infermers, farmacèutics, meteoròlegs, sociòlegs, juristes, economistes, etc.
El màster està estructurat en dos quadrimestres. El primer quadrimestre és comú i està format per cinc assignatures que garanteixen l'adquisició dels coneixements generals per poder-se especialitzar posteriorment. Durant el segon quadrimestre es cursen les tres assignatures de cada especialitat (científica, cultural o social), es fan pràctiques externes a empreses o institucions relacionades amb la branca escollida i s'elabora el treball final de màster. El màster es pot cursar en un any acadèmic (jornada completa) o en dos (mitja jornada) i l'horari de les classes és sempre de tarda.

Objectius

L'objectiu general del màster de Comunicació Especialitzada és formar personal capacitat per organitzar i gestionar informació científica, social i cultural. L'especificitat principal d'aquest màster és harmonitzar, en una mateixa proposta, les capacitats i habilitats de tres àmbits de la comunicació:
1. Comunicació científica: formar professionals que dominin les claus de la transmissió del coneixement científic a la societat i siguin capaços de comunicar, gestionar i transferir les transformacions de la ciència.
2. Comunicació social: formar professionals que entenguin l'entorn socioeconòmic, polític i jurídic per generar, gestionar i transmetre coneixements i informació específica d'aquests àmbits.
3. Comunicació cultural: formar professionals que coneguin i dominin les pràctiques i els consums culturals del mercat global i siguin capaços de crear, gestionar i transmetre informació cultural.

L'objectiu més específic del màster consisteix a desenvolupar aquests coneixements partint de la complexitat que els caracteritza per tal que els llicenciats i graduats, d'una banda, augmentin les perspectives laborals (mitjançant els instruments professionals actualitzats i els mòduls d'especialització del màster) i, de l'altra, desenvolupin treballs de professionalització en l'àmbit científic, social o cultural.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Català i Castellà 90 %, Anglès 10 %
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 46,50 euros per crèdit (65,87 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019.
Centre de gestió:
  Facultat de Filologia
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Perfil d'accés

Els candidats més idonis per al màster són els graduats de les branques de les arts i les humanitats, les ciències de la salut i les ciències socials i jurídiques que necessitin un coneixement aprofundit sobre els mecanismes i els processos de la comunicació humana. A més, han de tenir un coneixement d'anglès equivalent al nivell B1, un domini suficient del català i del castellà i coneixements informàtics d'usuari.

El màster també pot interessar els experts en multimèdia, publicitat i màrqueting; els professionals de la comunicació, i els interlocutors institucionals. Com a conseqüència d'això, la Comissió Coordinadora del màster pot atendre peticions d'altres procedències quan els candidats demostrin un interès especial a cursar aquests estudis (per exemple, l'exercici de la professió en algun camp afí a les especialitats del màster).

A més dels coneixements vinculats als estudis citats, i independentment de la línia d'especialització, el perfil ideal d'un candidat al màster ha de ser algú amb: interès per la innovació i el descobriment de noves perspectives en l'àmbit de la comunicació; motivació per la investigació i il.lusió per avançar en noves vies de coneixement; disciplina i capacitat de treball; capacitat creativa, i capacitat d'anàlisi i d'observació crítica.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Tenen un accés preferent al màster de Comunicació Especialitzada els graduats i llicenciats procedents de les branques de les arts i les humanitats, les ciències de la salut o les ciències socials i jurídiques.

Això no obstant, com que no es limita l'admissió dels estudiants al màster i com que hi ha una diversitat important de titulacions d'accés i una gran varietat de procedències possibles, es proposen uns complements formatius per als estudiants que no provenen de titulacions de l'àmbit de la comunicació ni de la filologia. La Comissió valora si s'eximeix de cursar complements formatius els estudiants que acreditin experiència professional suficient en el seu curriculum vitae.

Complements formatius
Els complements formatius són aquestes dues assignatures del grau de Comunicació i Indústries Culturals de la Universitat de Barcelona:
- Gèneres i Formats de la Comunicació Escrita (assignatura de segon curs, de sis crèdits acadèmics, impartida durant el primer semestre).
- Anàlisi dels Discursos dels Mitjans de Comunicació (assignatura de tercer curs, de sis crèdits acadèmics, impartida durant el primer semestre).
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Competències

Les competències generals del màster són les següents:
- Respectar l'ètica i la integritat intel.lectual i aprendre a exposar i a debatre les opinions pròpies amb bona voluntat i independència de criteri, mostrant claredat i rigor en avaluar els arguments propis i aliens.
- Dominar els procediments bàsics del treball intel.lectual, és a dir, saber utilitzar les eines necessàries per a l'adquisició de coneixements (fonts, bibliografia, disciplines auxiliars) i fer un bon ús de les tècniques d'exposició i de divulgació dels resultats obtinguts.

Les competències específiques del màster són les següents:
- Tenir coneixements teòrics i pràctics sobre la comunicació especialitzada en els diferents gèneres, registres i formats de la comunicació.
- Conèixer les habilitats i eines necessàries (anàlisi del discurs, tècniques de comunicació oral i escrita, etc.) pròpies de l'àmbit.
- Dominar els conceptes específics d'àmbits professionals especialitzats i utilitzar amb rigor el llenguatge propi del dret, l'economia i les ciències.
- Entendre les claus de la transmissió del coneixement especialitzat i ser capaç de comunicar, gestionar i transferir aquest coneixement a la societat.
- Aplicar els coneixements i les destreses relacionats amb la comunicació científica, social o cultural a situacions professionals reals, i conèixer els hàbits laborals propis de diferents entorns professionals relacionats amb la comunicació científica, social o cultural.
- Aplicar els coneixements teòrics, les tècniques metodològiques i les habilitats instrumentals adquirides al llarg del màster per generar coneixement en l'àmbit de la comunicació científica, social o cultural.
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Calendari de preinscripció

Del 15 de febrer al 15 de setembre de 2018.

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Criteris de selecció

Els estudiants poden ser admesos al màster d'acord amb els requisits específics i els criteris de valoració de mèrits establerts per la Universitat. En cas de necessitar criteris de selecció extra, la Comissió selecciona els candidats segons els paràmetres següents:
1. Currículum i expedient acadèmic (50 %).
2. Experiència professional o investigadora (20 %). En el cas dels alumnes que s'acaben de llicenciar o graduar, es valora un document de motivació que expliqui les aspiracions professionals o de recerca relacionades amb els objectius del màster.
3. Coneixements intermedis en llengua oral i escrita (català i castellà) i coneixements informàtics a nivell d'usuari (10 %).
4. Acreditació del coneixement d'anglès d'acord amb els paràmetres europeus que s'estableixen per a la formació de màster, nivell B1 (10 %).
5. Entrevista personal amb el candidat (10 %). Després d'avaluar la documentació presentada, la Comissió entrevista cadascun dels candidats, si cal.

Resolució

La Comissió d'Admissions del màster, constituïda pel coordinador i pels membres de la Comissió de Coordinació, duu a terme el procés d'admissió dels candidats durant el període de preinscripció, que és comú a tots els màsters de la Facultat de Filologia de la UB. La Comissió es reuneix mensualment per avaluar les sol.licituds i la documentació rebuda i les resol el dia 15 de cada mes.

Matrícula

Procés de matriculació obert

FORMULARI