Universitat de Barcelona

Màster de Direcció d'Empreses Turístiques

Presentació

Amb el màster desenvoluparàs les competències necessàries per liderar empreses i projectes turístics en la seva adaptació al canvi, fruit de la digitalització, la sostenibilitat i la innovació. Aprendràs les habilitats socials i tècniques per adaptar-te a aquests canvis i crear experiències memorables. Al CETT-UB entenem els reptes que travessa el sector turístic. Malgrat ser una indústria que aporta el 10,3 % del PIB a escala global, la vertiginosa evolució del mercat turístic, sumada a un entorn altament competitiu, la preocupació per la sostenibilitat i l'aparició de nous models de negoci, fa necessari un canvi en tots els seus actors. En aquest context, la direcció estratègica de les empreses turístiques necessita nous professionals, directius capaços d'exercir un lideratge disruptiu, creatiu i analític.

El màster disposa de tres itineraris d'especialització que et permetran aprofundir en diferents àrees segons els teus interessos i motivacions:

 

Com a alumne del CETT gaudiràs de tots els avantatges que el centre posa a la teva disposició així com les de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per a consultar documents, reportatges, informes i articles científics, entre altres. I a més podràs tindràs gratuït a tota la llibreria digital de recursos de l'Organització Mundial del Turisme.


El programa de màster defineix les capacitats de lideratge necessàries per assegurar l'efectivitat dels projectes d'empresa turística que decideixis emprendre. La metodologia i l'equip docent atorguen una oportunitat exclusiva per a desenvolupar les capacitats empresarials que millor s'adaptin a les tendències actuals i futures del mercat turístic.

Objectius

- Interioritzar models de gestió empresarial basats en criteris sostenibles en els àmbits social, econòmic i ambiental.
- Prendre decisions estratègiques en contextos dinàmics i àgils.
- Aprofitar al màxim les oportunitats que ofereix la digitalització.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Places:
 125 de modalitat presencial i 50 de modalitat semipresencial
Centre de gestió:
  Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

 1. Directius, gerents i professionals que ocupin càrrecs de gestió empresarial
 2. Empresaris i propietaris del sector turístic
 3. Emprenedors
 4. Titulats universitaris

 

Es recomanable:

 • Tenir coneixements bàsics en gestió d'empreses turístiques.
 • Empatia i ganes de treballar en equip.
 • Tenir un gran sentit ètic.
 • Comptar amb habilitats analítiques i organitzatives.
 • Tenir capacitat crítica i reflexiva.
 • Tenir un bon nivell d'idiomes, indispensable per formar-te i per a la teva carrera professional.
 • Ésser capaç d'estudiar les dinàmiques del sector internacionalment.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

• Diplomatura de Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques
No es requereixen complements.

• Llicenciat / grau de RRPP i comunicació i similars
Es requereixen els complements de formació: Turisme Global 9 ECTS.

Assignatures definides com a complements de formació del màster: Màrqueting Estratègic i Operatiu 6 ECTS i Gestió Econòmica-Financera en les empreses turístiques 6 ECTS.

Competències

 • Capacitat de definir les estratègies necessàries per a la consecució dels objectius derivats de l'anàlisi de l'empresa, l'entorn i el mercat.
 • Capacitat de dissenyar i implementar estratègies comercials que donin resposta a les noves necessitats dels negocis i organitzacions del sector.
 • Capacitat d'incorporar les noves tecnologies de la informació i comunicació en el desenvolupament de nous models de gestió i comercialització que enforteixin la competitivitat de les empreses i organitzacions turístiques.
 • Capacitat d'optimitzar la gestió dels recursos economicofinancers i humans dels projectes turístics que s'han emprès.
 • Capacitat d'establir estratègies de desenvolupament sostenible a les empreses i les destinacions turístiques, amb la incorporació de les variables ambientals.
 • Capacitat de desenvolupar les habilitats digitals necessàries per a la gestió de la informació en l'àmbit de la direcció d'empreses.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

.

Criteris de selecció

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment:

 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió.
 2. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat.

Aquesta prova té les següents parts:

 • Expressió i comprensió oral (60%)
 • Expressió i comprensió escrita (40%)
 •  
 • Acceptació de l'alumne sol·licitant:

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible)
 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%)
 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%)
 • Entrevista personal amb el candidat (40%)

Matrícula

L'alumne, amb la informació anterior, procedeix a tramitar la matrícula corresponent amb l'assessorament directe de Secretaria de Màsters.