Universitat de Barcelona

Màster de Direcció Hotelera i de Restauració

Presentació

Al CETT-UB som conscients dels nous reptes que planteja la transformació digital, la nova legislació ambiental, la globalització i les noves tendències en gestió directiva. El sector necessita nous perfils altament qualificats per a poder adaptar-se a aquest context i amb el màster adquiriràs les competències personals i professionals per liderar i dirigir les empreses hoteleres i de restauració del futur.


El màster disposa dos itineraris d'especialització que et permetran aprofundir en diferents àrees segons els teus interessos i motivacions.

 

 

Com a alumne del CETT gaudiràs de tots els avantatges que el centre posa a la teva disposició així com les de la UB: un ampli catàleg de bases de dades per a consultar documents, reportatges, informes i articles científics, entre altres. I a més podràs tindràs gratuït a tota la llibreria digital de recursos de l'Organització Mundial del Turisme.


El programa de màster defineix les eines essencials i les competències professionals per assumir posicions de lideratge i garantir l'èxit en la direcció de projectes en Hoteleria i Restauració.

Objectius

- Liderar, gestionar i transformar les empreses i negocis d'allotjament i de restauració.
- Prendre decisions estratègiques i operatives en contextos dinàmics i àgils.
- Interioritzar models de gestió basats en criteris sostenibles en els àmbits social, econòmic i ambiental.
- Aprofitar les oportunitats que ofereix la digitalització, tant per a la seva comercialització per emprendre i crear productes i serveis específics.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Places:
 115 de modalitat presencial i 40 de modalitat semipresencial
Centre de gestió:
  Escola Universitària d'Hoteleria i Turisme CETT
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

 1. Directius i professionals que exerceixin càrrecs de gestió turística
 2. Propietaris d'allotjaments turístics i restaurants
 3. Emprenedors
 4. Titulats universitaris

Per accedir al màster et recomanem les habilitats següents:

 • Caràcter creatiu, visionari, amb una marcada orientació al consumidor, i dotat d'una visió estratègica i internacional de les oportunitats i desafiaments del turisme actual i futur.
 • Empatia i ganes de treballar en equip.
 • Capacitat de lideratge, de treball en equip i de gestió de projectes.
 • Sensibilitzat amb el desenvolupament sostenible i responsable del turisme.
 • Nivell d'idiomes, ja que és una capacitació fonamental per al teu bon posicionament professional, així com per poder desenvolupar l'àmbit d'estudi a escala internacional.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

•Diplomatura en Turisme o el títol de Tècnic en Empreses i Activitats Turístiques
No es requereixen complements.

• Diplomatura o grau en Nutrició Humana i Dietètica
Es requereixen els complements de formació: Turisme Global 9 ECTS.


Assignatures definides com a complements de formació del màster: Gestió d'Allotjament 6 ECTS - estudiants de l'especialització de Direcció Hotelera. Gestió de Restauració 6 ECTS - estudiants de l'especialització de Direcció de Restauració i Gestió Econòmica-Financera en les Empreses Turístiques 6 ECTS - estudiants de qualsevol de les dues especialitzacions.

Competències

 • Capacitat de dissenyar i implementar estratègies comercials per a les noves oportunitats de negoci del sector.
 • Capacitat de coordinar i liderar l'activitat comercial a les empreses hoteleres i de restauració.
 • Capacitat d'optimitzar els recursos econòmics, financers i humans.
 • Capacitat d'avaluar inversions i prendre decisions sobre nous projectes, gestionant i controlant els riscos associats.
 • Capacitat de definir les polítiques necessàries d'acord amb els objectius estratègics del projecte.
 • Capacitat de desenvolupar les habilitats digitals per a la direcció d'empreses.
 • Capacitat de d'identificar, plantejar o solucionar un problema de manera rellevant i creativa.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Criteris de selecció

L'alumne que, una vegada informat, es decideix a fer l'admissió, ha de seguir el següent procediment:

 1. Sol·licitud d'admissió a través de la pàgina web de l'EUHT CETT-UB: Mitjançant un formulari creat amb aquesta finalitat on es recullen les dades bàsiques de l'alumne sol·licitant, així com la documentació bàsica per a ser (o no) admès: currículum i titulació, informació que serà validada en primera instància per la Comissió d'Admissió.
 2. Prova diagnòstica: El procés d'admissió al curs estableix que la realització d'una prova diagnòstica amb la finalitat de validar el coneixement de la llengua principal utilitzada al màster. El nombre d'estudiants estrangers provinents de països de parla no castellana s'ha incrementat en els últims anys. Per un correcte desenvolupament de les classes, és imprescindible el coneixement del castellà a un cert nivell de comprensió i expressió oral i escrita. Per això, abans de ser admesos, els candidats provinents de països de parla no castellana hauran de superar una prova que acrediti un nivell d'espanyol adequat.

Aquesta prova té les següents parts:

 • Expressió i comprensió oral (60%)
 • Expressió i comprensió escrita (40%)
 •  
 • Acceptació de l'alumne sol·licitant

Es realitza la resolució positiva o negativa de l'estudiant considerant els següents criteris:

 • Resultat positiu de la prova diagnòstica (requisit imprescindible)
 • Nota mitjana de l'Expedient Acadèmic, juntament amb l'acreditació de disposar del nivell equivalent a B2 de l'idioma en el que s'imparteix la formació en el grup d'estudiants de referència (40%)
 • Experiència professional demostrada pel candidat (20%)
 • Entrevista personal amb el candidat (40%)

Resolució

Una vegada Secretaria de Màsters tingui la confirmació de l'admissió per part del coordinador de l'especialitat, es procedeix a l'enviament de la carta corresponent (per correu ordinari i electrònic).

Matrícula

L'alumne, amb la informació anterior, procedeix a tramitar la matrícula corresponent amb l'assessorament directe de Secretaria de Màsters.

Procés de matriculació tancat