Universitat de Barcelona

Màster d'Estadística i Investigació Operativa

Presentació

L'objectiu del màster universitari d'Estadística i Investigació Operativa (MESIO UPC-UB) és proporcionar als alumnes un coneixement avançat de la teoria i els mètodes de l'estadística i la investigació operativa. Els titulats poden aplicar els coneixements adquirits en àrees com ara la salut, la ciència de dades (data science), les empreses, la indústria, les administracions i els serveis. Els estudiants també reben formació en investigació que els prepara per al doctorat.
El MESIO UPC-UB és un màster interuniversitari organitzat conjuntament per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i la Universitat de Barcelona (UB). Els professors són investigadors de la UB i la UPC de prestigi internacional, amb experiència en els camps de la bioestadística, la bioinformàtica, l'econometria, la investigació operativa, l'optimització, l'enginyeria de dades i l'estadística industrial.

El màster dura tres semestres i té un total de 90 crèdits ECTS: 60 per a assignatures i 30 per al treball final de màster. Els estudiants cursen quatre assignatures obligatòries (20 ECTS): dues de comunes a tot el màster i dues de pròpies de l'itinerari a què han estat assignats. Les vuit assignatures optatives ofereixen formació en àmbits diversos: els negocis i l'estadística social, la bioestadística i la bioinformàtica, l'optimització i la investigació operativa, o la ciència de dades. També s'ofereixen com a optatives assignatures d'altres màsters.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
  • Universitat Politècnica de Catalunya
Universitats Participants:
  • Universitat Barcelona
  • Universitat Politècnica de Catalunya


Crèdits ECTS:
 90
Centre de gestió:
  Facultat d'Economia i Empresa
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

L'article 16 del Reial Decret 1393/2007 estableix que per a accedir als ensenyaments oficials de màster caldrà disposar d'un títol universitari oficial espanyol o d'altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu en Educació Superior que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.

Tanmateix, podran accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'Espai Europeu d'Educació Superior sense necessitat de l'homologació dels seus títols, prèvia comprovació per la Universitat de que els mateixos puguin acreditar un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols que facultin en el país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de postgrau. L'accés per aquesta via no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ del qual estigui en possessió l'interessat , ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar els ensenyaments de màster. El sistema d'admissió de l'alumnat es realitzarà d'acord amb els criteris i procediments establerts a cada Universitat seguint, en qualsevol cas, els principis d'objectivitat, imparcialitat, mèrit i capacitat.

La Comissió Acadèmica del Màster valorarà, de cara a l'admissió i selecció d'estudiants, per aquest ordre l'expedient acadèmic i el currículum vitae del sol·licitant i podrà requerir en últim cas una entrevista personal amb el sol·licitant. La mateixa comissió determinarà els crèdits complementaris de formació que haurà de realitzar l'estudiant seleccionat per a cursar el Màster amb aprofitament.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

Matrícula

Procés de matriculació tancat