Universitat de Barcelona

Màster de Fonaments de la Ciència de Dades

Presentació

En molts aspectes de la vida personal i professional, des de les compres electròniques fins a la recerca o les finances, es generen grans quantitats de dades. Aquestes dades, sense control ni interpretació, són només soroll. La ciència de dades és una nova àrea professional que vol donar valor a aquestes dades a partir de l'anàlisi i interpretació explotable. El científic de dades és un nou perfil professional situat a la intersecció de les matemàtiques i la informàtica.
El màster de Fonaments en Ciència de Dades proposa donar, a partir d'una formació teoricopràctica, les bases algorísmiques i matemàtiques per a la modelització i anàlisi correcta de les dades, i també les competències professionals per enfrontar-se a projectes basats en dades. S'emfatitzen les competències amb l'objectiu d'entendre els fonaments dels algorismes que fonamenten la ciència de dades, i es pretén donar la capacitat de modificar i crear-ne de nous amb l'objectiu d'adaptar-se a les necessitats específiques del problema. Per això s'hi inclouen aspectes que abracen un camp ben ampli: àlgebra computacional, optimització o programació probabilística, tècniques d'aprenentatge automàtic i aprenentatge profund (deep learning), xarxes complexes, sistemes de recomanació, aplicació al processament del llenguatge natural, sèries temporals, extracció d'informació en imatges, suport de les infraestructures de processament de grans volums de dades o big data.

Objectius

El màster de Fonaments de Ciència de Dades pretén donar les eines, coneixements i competències necessàries per garantir el desenvolupament correcte de la professió de científic de dades. S'emfatitzen les competències amb l'objectiu d'entendre, modificar i crear els algorismes, tècniques i mètodes analítics i exploratoris, així com les capacitats de lideratge i desenvolupament àgil de projectes basats en dades.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 Anglès
Places:
 30
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Matemàtiques i Informàtica
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

El perfil ideal de l'estudiant d'aquest màster és el de graduat en Informàtica, Matemàtiques o estudis afins, amb un bon currículum acadèmic i amb interès en el camp de la ciència de dades, amb l'objectiu d'iniciar-se en la carrera de científic de dades en el món empresarial o a l'administració, i en sectors on es necessiten especialistes amb un alt nivell d'anàlisi, interpretació i visualització de dades (finances, biomedicina, tecnologies de la informació i la comunicació, etc.) o per iniciar-se en una carrera de recerca fonamentada en l'anàlisi de dades. Independentment dels estudis previs, és recomanable que l'estudiant d'aquest màster tingui coneixements de programació i coneixements bàsics de càlcul, àlgebra i estadística.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Poden ser admesos al màster els titulats següents:
 • Graduats en Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Física, Estadística o titulacions afins (sense complements formatius).
 • Graduats en altres enginyeries o titulacions afins, amb autorització prèvia de la Comissió de Coordinació (amb complements formatius).
 • Graduats en Enginyeria Informàtica, Matemàtiques, Física, Estadística o titulacions afins amb titulacions oficials fora de l'EEES (amb complements formatius).
 • Graduats en altres enginyeries o titulacions oficials afins de fora de l'EEES, amb una autorització prèvia de la Comissió de Coordinació (amb complements formatius).


Atès que el màster es fa íntegrament en anglès, cal acreditar un nivell d'anglès B2 com a mínim.

En cas de requerir complements formatius, la Comissió proposa un màxim de 30 crèdits addicionals de les titulacions d'Enginyeria Informàtica o del grau de Matemàtiques que depenen de la formació prèvia, que inclouen els aspectes següents:

 • Introducció a la computació científica i mètodes numèrics
 • Bases de dades
 • Taller de nous usos de la informàtica
 • Probabilitat i estadística
 • Algorísmica avançada
 • Intel·ligència artificial
 • Programari distribuït

Competències

El màster cobreix les competències bàsiques i generals de planificació de temps, recursos i projectes, treball en equip, i atorga les eines necessàries per enfrontar-se als reptes propis de la disciplina amb capacitat analítica, crítica i creativa. A més, es treballen específicament les competències següents:

 • Capacitat per entendre el procés de valorització de les dades i el seu paper en la presa de decisions.
 • Capacitat per recollir i extreure informació de fonts de dades estructurades i no estructurades.
 • Capacitat per netejar i corregir les dades amb l'objectiu de crear-ne conjunts amb valor informatiu i manejables.
 • Capacitat per fer servir tecnologies d'emmagatzematge, recuperació i processament de grans volums de dades.
 • Capacitat per saber plantejar hipòtesis i desenvolupar la intuïció sobre un conjunt de dades fent servir tècniques d'anàlisi exploratori.
 • Capacitat per aplicar de manera efectiva eines analítiques i predictives d'aprenentatge automàtic.
 • Capacitat per entendre, desenvolupar i modificar els algorismes analítics i exploratoris que treballen sobre un conjunt de dades.
 • Capacitat per verificar i quantificar la validesa d'una hipòtesi fent servir l'anàlisi de dades.
 • Capacitat per comunicar els resultats fent servir tècniques de comunicació i visualització adequades.
 • Coneixement de la legislació referent a la protecció i privadesa de les dades, i del codi deontològic en l'exercici de la professió.
 • Capacitat per fer servir metodologies àgils de desenvolupament per a projectes de ciència de dades.
 • <7ul>

Calendari de preinscripció

 • Primer període (25 places): del 3 al 28 de febrer de 2020.

Resolució provisional: 10 de març de 2020.
Resolució definitiva: 17 de març de 2020.

 • Segon període (5 places): de l'11 de maig al 30 de juny de 2020.

Resolució provisional: 7 de juliol de 2020
Resolució definitiva: 20 de juliol de 2020*
*Aquestes places seran adjudicades tenint en compte la preinscripció d'aquest període i la llista d'espera del primer període.

 

(Les persones admeses al màster hauran de fer un pagament a compte de 500 euros com a reserva de plaça. Aquest import es descomptarà del total de la matrícula.)Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació

 • Sol·licitud de preinscripció
 • Còpia del títol o equivalent. En cas d'admissió, per fer la matrícula cal que els títols estrangers que ho requereixin estiguin traduïts i legalitzats per via diplomàtica.
 • Documentació específica o vinculada als criteris de selecció

Criteris de selecció

En la selecció de candidats es valoren els aspectes següents en els percentatges indicats:
- expedient acadèmic de llicenciatura o grau (70 %)
- experiència professional (30 %)

Matrícula

Procés de matriculació tancat