Universitat de Barcelona

Màster de Gestió del Patrimoni Cultural i Museologia

Presentació

En els últims anys, les polítiques culturals públiques i la revaloració social del patrimoni han comportat la creació o ampliació de nombroses institucions patrimonials i equipaments culturals que necessiten professionals capacitats per a les tasques de conservació, difusió i gestió del patrimoni. Aquest màster ofereix formació professional per a treballar en museus, institucions patrimonials, organismes públics i empreses culturals, a més de preveure les noves professions i perfils relacionats amb la gestió patrimonial.

Té un caràcter fonamentalment professionalitzador: l'objectiu principal és oferir als alumnes una formació teòrica i pràctica que els permeti dominar les eines necessàries per a exercir-se en el camp professional del patrimoni.
Així mateix, destaca el fet que és eminentment interdisciplinari —tant en l'organització com en els continguts, ja que participa professorat universitari de catorze departaments diferents— i interfacultatiu, amb professorat procedent de set facultats. A més, compta amb la participació d'un bon nombre de professors procedents de programes de mobilitat, tant d'Espanya com de l'estranger, així com de professorat extern convidat.
El màster consta de 90 crèdits i s'imparteix des del curs 2006-2007, si bé es va començar a oferir en el curs 1995-1996 com a títol propi. Algunes de les seves assignatures són compartides amb el màster de Gestió Cultural.
El programa del màster consta de dos anys acadèmics. El primer (60 crèdits) consta d'assignatures presencials teòriques i pràctiques, així com d'un programa de visita a institucions patrimonials i d'un viatge d'estudis a una ciutat europea. El segon (30 crèdits) consisteix en la presentació del treball final de màster (que pot ser professionalitzador o de recerca) i en unes pràctiques en una entitat patrimonial (que es poden fer a Catalunya, a la resta d'Espanya o a l'estranger). És important destacar que el màster té el reconeixement de l'AQU (Agència de Qualitat de la Generalitat) amb la menció d'excel·lent.

Objectius

Es tracta d'un programa de formació que té un doble objectiu bàsic: dotar els professionals i les persones interessades en el patrimoni cultural del bagatge conceptual i pràctic necessari per gestionar patrimoni cultural (les competències i matèries parteixen d'aquest objectiu) i proporcionar als estudiants els instruments i coneixements teòrics i metodològics necessaris per iniciar-se amb garanties i amb una base sòlida en el camp de la recerca aplicada i del patrimoni cultural i la museologia. Així, el màster també preveu una vessant de recerca associada a diversos grups de recerca i a un programa de doctorat.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 90
Idioma de docència:
 Català i castellà
Places:
 35
Preu Orientatiu:
 27,67 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2021-2022
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Perfil d'accés

Atès el caràcter interdisciplinari del màster, els perfils d'accés responen a un patró ampli. En l'activitat professional en el camp de la museologia i la gestió del patrimoni, la varietat de patrimonis i de tipus de museus (museus d'art, d'història, d'arqueologia, de ciència i tècnica, d'arquitectura, de patrimoni natural, etc.) fa que hi hagi moltes professions i perfils d'orígens diferents. En aquest sentit, el perfil recomanat és el següent:
 • Graduat o llicenciat universitari en qualsevol grau que tingui relació amb els diferents camps específics d'intervenció patrimonial.
 • Interès o experiència professional en l'àmbit de la gestió del patrimoni cultural (artístic, etnològic, històric, arqueològic, industrial, natural, arquitectònic, científic, etc.).
 • Interès o experiència professional en la planificació i gestió de museus.
 • Interès o experiència professional en l'organització o el disseny d'exposicions.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Qualsevol titulació universitària pot ser vàlida per cursar el màster. Els graus o llicenciatures més recomanats són:
 • Humanitats: Arqueologia, Història, Història de l'Art, Filosofia, Humanitats, etc.
 • Ciències socials i comunicació: Antropologia, Sociologia, Geografia, Comunicació Audiovisual, Periodisme, Comunicació i Indústries Culturals, etc.
 • Ciències econòmiques, empresarials i turisme.
 • Ciències biològiques o ambientals.
 • Arquitectura o disseny especialitzats en museografia.

Competències

El màster forma l'alumnat perquè sigui capaç de comunicar-se i de treballar en equips interdisciplinaris i a escala internacional en els àmbits de la museologia i la gestió del patrimoni, ja sigui en el context de la recerca avançada o en l'aplicació professional. Per això al llarg del màster l'alumnat coneix diverses tendències museològiques i de gestió del patrimoni d'escala internacional, nacional i local, i així és capaç d'elaborar projectes museològics i patrimonials d'acord amb les necessitats del públic i la viabilitat dels projectes. Es treballen dues línies: a) el disseny i l'organització d'exposicions i la museïtzació de monuments mitjançant diverses tècniques expositives innovadores; b) el reconeixement, l'anàlisi i la valoració de les lògiques econòmiques, jurídiques, polítiques, socials i culturals que intervenen en la planificació i la gestió del patrimoni, per proposar i executar intervencions específiques.

Al final del màster, l'alumnat ha de ser capaç d'assessorar l'Administració pública, entitats socials i empreses culturals en temes de gestió patrimonial valorant la idoneïtat dels projectes museològics.

Veure llista completa de competències

Calendari de preinscripció


 • Primer període: del 10 de febrer al 18 d'abril de 2021.

Resolució: 30 d'abril. • Segon període: del 20 d'abril al 21 de juny de 2021.
Resolució: 30 de juny.

Avisos:
 • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
 • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Documentació


Criteris de selecció

 • Nota mitjana de l'expedient acadèmic: es valora entre 1 i 4 i la valoració es multiplica per 3. En el cas de les titulacions estrangeres, s'aplica una equivalència o, en cas de dubte, una puntuació segons el criteri de la Comissió.
  Puntuació màxima: 12
 • Currículum acadèmic: es valora l'adequació del perfil acadèmic segons els estudis previs (màsters, postgraus i cursos específics relacionats amb el patrimoni cultural i la museologia).
  Puntuació màxima: 4
 • Currículum professional: es valora l'adequació del perfil professional (experiència en l'àmbit del patrimoni cultural tenint en compte l'experiència com a professional o voluntari, els anys de dedicació i la categoria professional).
  Puntuació màxima: 4
 • Cartes de recomanació i carta d'intencions: es tenen en compte per definir l'adequació del candidat i les seves capacitats.
  Puntuació màxima: 2
 • Beca prèvia per cursar el màster: es tenen en compte les beques obtingudes en convocatòries competitives.
  Puntuació màxima: 3
 • Coneixement d'idiomes, segons el nivell: es recomana tenir el B2 d'anglès.
  Puntuació màxima: 2
 • Altres mèrits i criteris complementaris que estableixi la Comissió.
  Puntuació màxima: 2

Puntuació màxima total: 30

Resolució

Un cop finalitzat l'últim període de preinscripció, la Comissió d'Admissions fa la selecció de candidats. Tots els alumnes han de rebre una carta per correu electrònic en què se'ls comunica si estan acceptats, no acceptats o en llista d'espera. Les resolucions es faran públiques a mitjan juliol i a mitjan setembre. Els candidats que necessitin tramitar una ajuda o beca poden demanar abans, un document de preacceptació.

Matrícula

Procés de matriculació tancat