Universitat de Barcelona

Màster en Gestió d'Àrees de Muntanya

Presentació

El màster universitari de Gestió d'Àrees de Muntanya pretén formar persones expertes preparades per afrontar una gestió sostenible dels espais de muntanya: capaces d'aportar solucions innovadores i viables dins dels marcs normatius i les polítiques vigents, i capacitades per liderar i treballar en equips interdisciplinaris en organismes públics i entitats, així com per generar accions d'emprenedoria, sempre amb una perspectiva local i global alhora.

El màster planteja una visió integral de la muntanya amb la finalitat d'oferir formació professional en diversos sectors:

 • L'anàlisi i interpretació de les singularitats de tipus mediambiental i dels riscos naturals associats.
 • La comprensió de les problemàtiques intersectorials de les àrees de muntanya i la cerca de solucions integrades.
 • El reconeixement i ús de les diferents normatives adreçades a l'ordenació de les àrees de muntanya.
 • La concepció i desplegament d'iniciatives en el context socioeconòmic muntanyenc.
 • La gestió sostenible dels espais de muntanya.


L'estudi dels aspectes físics i de les limitacions mediambientals és una part important del màster, però al mateix temps es dona una rellevància especial a les dinàmiques econòmiques i socials. El màster combina també el coneixement dels aspectes mediambientals i socioeconòmics característics de la muntanya amb els de gestió i ordenació d'aquestes àrees, que adquireixen un pes similar.

Cal assenyalar també que, per les singularitats específiques de les muntanyes de l'àrea mediterrània, en aquest màster s'aborden les característiques i situacions típiques no només de la muntanya alpina sinó també de la muntanya seca o mitjana i de la baixa muntanya.

El màster l'imparteixen els professors dels cinc departaments de Geografia de les universitats catalanes especialistes en les matèries que engloba. El professorat posa a disposició dels estudiants tot tipus de materials formatius.

Informació bàsica

Interuniversitari:

Universitat Coordinadora:
 • Universitat Lleida
Universitats Participants:
 • Universitat Lleida
 • Universitat Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Rovira i Virgili
 • Universitat Girona


Crèdits ECTS:
 60
Centre de gestió:
  Facultat de Geografia i Història
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:

 • Títol universitari oficial espanyol.
 • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
 • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Calendari de preinscripció

El termini de preinscripció s'obre a partir del mes de gener i es tanca, com a molt tard, al mes de setembre. Cada centre i cada màster poden establir els seus períodes concrets en aquest període general.

La preinscripció es realitza a la universitat coordinadora.Més informació