Universitat de Barcelona

MÀSTER D'INFERMERIA DE PRÀCTICA CLÍNICA AVANÇADA

Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Presentació

El màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada és la consolidació d'un projecte conjunt entre l'Escola d'Infermeria de la Universitat de Barcelona i l'Institut Català d'Oncologia que té alhora orientació de recerca i professional. El màster, amb una especialitat en càncer i una altra en cronicitat, pretén respondre a les necessitats actuals, que té la nostra societat, de cures especialitzades en situacions de salut cada vegada més freqüents com ara el càncer i les malalties cròniques.
El màster d'Infermeria de Pràctica Clínica Avançada té com a objectiu fonamental proporcionar una formació especialitzada i una actualització de coneixements en el càncer i en la cronicitat, per tal que els estudiants adquireixin competències clíniques avançades i de recerca. En finalitzar el màster, els professionals d'infermeria han adquirit les capacitats necessàries per millorar la pràctica de les cures infermeres actuals a través de l'evidència científica i per crear nou coneixement especialitzat en el món de la infermeria.

El pla docent inclou un apartat comú obligatori per a tots els estudiants amb matèries de recerca en ciències de la salut i matèries d'infermeria de pràctica clínica avançada, i un apartat integrat per dues especialitats diferenciades: Especialitat en Càncer, que inclou assignatures per a l'abordatge dels problemes de salut d'aquesta malaltia, i Especialitat en Cronicitat, amb assignatures per a l'abordatge dels problemes de salut de les malalties cròniques.

Aquest màster s'adreça a diplomats o graduats en Infermeria que demostrin coneixements i habilitats en la cura de les persones en els àmbits assistencials relacionats amb les especialitats del màster i que vulguin adquirir competències en recerca en infermeria de pràctica clínica avançada en general, i en càncer i cronicitat en particular.

Objectius

- Assolir una formació especialitzada i una actualització de coneixements per a l'exercici professional de la infermeria de pràctica clínica avançada en els àmbits de la cronicitat i el càncer.
- Obtenir una base sòlida, àmplia i homogènia per iniciar programes de doctorat orientats a la recerca infermera en els àmbits esmentats, i assolir els coneixements i habilitats necessaris per a la recerca en l'àmbit de la salut de les persones.

Informació bàsica

Crèdits ECTS:
 60
Idioma de docència:
 català (40 %), castellà (40 %) i anglès (20 %)
Places:
 40
Preu Orientatiu:
 46,50 euros per crèdit ( 82 euros per a estudiants de fora de la UE i no residents a l'Estat espanyol). Preus del curs 2018-2019
Centre de gestió:
  Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
Pàgina web del màster:
  Pàgina web del màster
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Perfil d'accés

Graduats o diplomats en Infermeria que compleixin els requisits següents:
- Coneixements i habilitats en la cura de les persones en les diferents etapes del cicle vital i específicament en els àmbits assistencials afins a les especialitats del màster.
- Interès a adquirir competències d'investigació en la infermeria de pràctica clínica avançada, en general, i en càncer i cronicitat, en particular.
- Experiència prèvia en la presentació de comunicacions i publicacions científiques.
- Coneixements d'anglès a nivell de lectura i comprensió.

Requisits generals

D'acord amb el que estableix l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, per accedir als màsters universitaris oficials, s'ha de tenir un dels títols següents:
  • Títol universitari oficial espanyol.
  • Títol expedit per una institució d'educació superior de l'EEES que faculti, en el país d'expedició, per accedir als ensenyaments de màster oficial.
  • Títol aliè a l'EEES. En aquest cas, és necessària o bé l'homologació a un títol universitari oficial espanyol o bé la comprovació prèvia (sense homologació) de la Universitat de Barcelona que aquests estudis corresponen a una formació equivalent als títols universitaris oficials espanyols i que faculten, en el país que expedeix el títol, per accedir a estudis de màster oficial. L'acceptació a un màster oficial no implica en cap cas l'homologació del títol previ ni el reconeixement a altres efectes que el de cursar un ensenyament de màster.

Requisits específics

Grau o diplomatura en Infermeria o titulació equivalent.
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Competències

Competències generals
CG1. Capacitat per respondre a les demandes de les persones segons les seves necessitats i situació de salut.
CG2. Habilitats per a l'organització i planificació de les cures mitjançant el lideratge en la coordinació entre els diferents agents i proveïdors de salut.
CG3. Coneixements que permetin contextualitzar els trastorns de salut des de la perspectiva del sistema sanitari, l'atenció i les cures especialitzades.
CG4. Capacitat per avaluar críticament conceptes, teories i models d'atenció amb la finalitat de desenvolupar enfocaments de cura innovadors basats en l'evidència científica disponible.
CG5. Capacitat per triar i utilitzar la metodologia de recerca més adequada, quantitativa o qualitativa, en funció de la pregunta de recerca plantejada.
CG6. Capacitat per implementar les diferents etapes del procés de recerca, des de l'elaboració d'un projecte, fins a la publicació i aplicació en la pràctica clínica.
CG7. Capacitat per interpretar, analitzar i utilitzar bibliografia científica i informes sobre resultats de recerca.
CG8. Habilitats i coneixements que permetin fer recerca en aspectes relacionats amb les cures infermeres de pràctica avançada.
CG9. Capacitat per contribuir a la millora de l'accés de les persones al sistema sanitari, de la qualitat de les cures i del seu cost i efectivitat.
CG10. Coneixements sobre la cultura de seguretat i sobre la qualitat de l'atenció sanitària al pacient.

Competències específiques

Especialitat en càncer:
CE1. Capacitat per aplicar les eines necessàries per a la prevenció primària i secundària del càncer.
CE2. Capacitat per aplicar els procediments sobre càncer hereditari, i el consell genètic.
CE3. Capacitat per a l'ús dels instruments de valoració dels pacients amb càncer i les seves famílies.
CE4. Capacitat per dissenyar cures especialitzades i complexes en les persones diagnosticades de càncer.
CE5. Capacitat per fer educació per a la salut en totes les etapes del procés oncològic.
CE6. Habilitats per gestionar les etapes i els processos que integren un assaig clínic.

Especialitat en cronicitat:
CE7. Capacitat per aplicar les eines per a la gestió i assistència als pacients amb patologies cròniques.
CE8. Capacitat per aplicar tots els instruments de valoració dels pacients i les seves famílies.
CE9. Capacitat per demostrar una formació acadèmica que permeti implementar cures especialitzades en situacions de vulnerabilitat elevada relacionades amb les patologies cròniques i l'envelliment.
CE10. Capacitat per fer educació per a la salut en les diferents etapes de la cronicitat.
CE11. Capacitat per dissenyar programes i accions per fomentar l'envelliment actiu i saludable.
CE12. Habilitat per demostrar coneixement de l'impacte econòmic de la gestió integral de la cronicitat.
Els webs amb informació sobre els màsters universitaris de la Universitat de Barcelona utilitzen galetes de tercers per mostrar-vos informació relacionada amb els màsters d'aquesta Universitat mitjançant l'anàlisi dels vostres hàbits de navegació. Si continueu navegant, considerarem que accepteu l'ús d'aquestes galetes. Per obtenir més informació sobre les galetes o saber com heu de configurar el navegador perquè no s'instal·lin, cliqueu aquí.

Calendari de preinscripció

Del 26 al 27 de juliol de 2018 a les 11 hores.

Avisos:
  • Taxa de preinscripció: En el moment de formalitzar la preinscripció a un màster cal abonar una taxa de 30,21 euros. Aquesta quantitat s'ha d'abonar en cada preinscripció que es dugui a terme. Només es tenen en compte les sol·licituds de preinscripció en què s'acrediti el pagament d'aquesta taxa. Només se'n tramita la devolució si el màster no s'arriba a impartir.
  • Reserva de places: Un 5% de les places noves del màster es reserven als estudiants que compleixin els requisits generals i específics d'accés i acreditin el reconeixement d'un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Procés de preinscripció tancat

Documentació


Criteris de selecció

1. Competències i aprenentatges previs en l'àmbit de coneixement de les especialitats del màster, avaluades sobre la base del currículum, amb els certificats corresponents (cursos, congressos, publicacions, etc.): 25 %.
2. Experiència professional en l'àmbit de les cures infermeres de les especialitats del màster: 20 %.
3. Currículum acadèmic del candidat, amb la nota mitjana de la formació bàsica i posterior: 40 %.
4. Coneixements d'anglès a nivell de lectura i comprensió (avaluat mitjançant acreditació de nivell B1 o superior): 15 %.
5. Entrevista personal, quan sigui necessària, per aclarir aspectes dels punts anteriors.

Matrícula

Procés de matriculació tancat