Universitat de Barcelona

Virus Entèrics

Informació general

Grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya

El grup de Virus Entèrics tracta els virus entèrics des de dues vessants: Per una banda es duen a terme estudis del cicle biològic i de la patogènesi d'aquests virus, i per altre, la posta a punt de tècniques moleculars de diagnòstic i la seva aplicació a mostres clíniques i ambientals. En aquests moments el grup està centrat en la cerca de variants genètiques i/o antigèniques del virus de la hepatitis A ja que hi han indicis que suggereixen que podrien existir hepatitis entèriques no diagnosticades causades per aquestes variants del virus de la hepatitis A, que s'escapen al diagnòstic serològic convencional, basat en l'existència d'un sol serotip. També s'estudia el paper dels astrovirus com a agents causals de gastroenteritis, tema del qual no hi ha dades al nostre país, i la variació genètica dels diferents aïllaments. Per a desenvolupar aquests estudis sobre hepatitis A i astrovirus és imprescindible l'estreta col·laboració entre equips de recerca clínica i biomèdica, per a la qual cosa s'han incorporat nous membres al grup provinents d'hospitals. També s'estudien els virus entèrics com a contaminants, ja sigui en mostres ambientals com aigües marisc o altres tipus d'aliments, o en el cas del virus de la hepatitis A en mostres d'hemoderivats.

Codis UNESCO: 000000 - Sense especificar

Paraules clau:

Àmbit temàtic:4000 - Ciències de la Vida

Més informació

Línies de recerca

    Responsable del grup

    Membres