Condicions d’ús d’instal·lacions

L’usuari no realitzarà cap obra ni instal·lació en els espais objecte de la cessió d’ús temporal, ni efectuarà cap canvi en les estructures de les instal·lacions, excepte que hi hagi autorització expressa i per escrit.

Es respectarà en tot moment l’ornamentació de la UB, sense afegir-hi o suprimir-hi rés sense prèvia autorització expressa i escrita.

La senyalització de l’acte concret que es dugui a terme serà a compte del sol·licitant.

L’usuari es compromet a mantenir en bon estat els espais objecte de cessió.

L’usuari no cedirà l’ús a terceres persones sense autorització expressa i escrita.

A la finalització de permís, ja sigui per expiració del termini o per revocació, s’hauran de deixar lliures vacus i expedits els espais objecte del present permís d’ocupació temporal, i retornar-se els espais en el mateix estat en que van ser lliurats.

Els desperfectes o avaries que s’hagin causat a les instal·lacions objecte del present permís, hauran de ser reparades a càrrec de l’usuari.

Normes de seguretat

L’usuari es compromet a actuar conforme la normativa vigent en matèria de seguretat i higiene, i especialment la que es refereix a la capacitat màxima de les sales, sortides d’emergència i mesures contra incendis, assumint la plena responsabilitat pels incompliments que d’aquestes normatives pogués fer.

L’usuari seguirà en tot moment les instruccions que al respecte pugui donar el personal de la UB en matèria de seguretat.

En cap cas es poden introduir als espais materials perillosos, explosius inflamables o insalubres, i tampoc objectes que bloquegin o dificultin les sortides i els accessos a les sales.

L’usuari es compromet a vetllar pel compliment de les normes de seguretat per part dels assistents a l’acte.

El control d’accés dels assistents anirà a càrrec de l’usuari.

En cas que en l’acte estigui prevista la presencia d’autoritats, es comunicarà immediatament a la UB per tal de prendre les mesures de seguretat oportunes, sense perjudici de les que hagi d’adoptar el mateix ususari.

Responsabilitats

La UB queda lliure de tota responsabilitat per la pèrdua de material, furs o robatoris que es puguin produir en els espais objecte del permís.

La UB queda al marge i totalment exonerada de tota responsabilitat en quant al contingut o manifestacions que es puguin fer durant la celebració de l’acte, podent en cas de considerar-ho necessari, exigir a l’usuari que manifesti públicament la desvinculació de la UB al respecte.

L’usuari disposarà d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que cobreixi en quantia suficient els possibles danys materials o personals que pugui ocasionar a la UB, a membres de la comunitat universitària o a tercers.

En el cas de que l’usuari utilitzi els equips de traducció simultània es podrà demanar a l’usuari que dipositi una garantia que respondrà de les pèrdues o desperfectes que puguin esdevenir durant el desenvolupament de l’acte. Aquesta garantia serà dipositada a l’Oficina d’Afers Generals de l’Administració, i serà retornada un cop finalitzat el termini de duració del permís sempre i quan no hagi tingut que ser executada.