Contacte

            Contactes dels centres UB

        

Pràctiques d'estudiants en empreses i institucions

 

Consulta les ofertes de pràctiques

Per veure les ofertes de pràctiques a què pots optar, accedeix al GIPE:
Per a més informació, podeu contactar amb els gestors de pràctiques del vostre centre.

 

Informació

 

 

Informació general sobre les pràctiques

  • Són activitats formatives realitzades en empreses i institucions, que afavoreixen l'adquisició de competències que preparen per a l'exercici professional de l'estudiant universitari.
 • Es duen a terme al llarg del curs acadèmic, tot acordant prèviament el conveni i els continguts del projecte formatiu: període, nombre d'hores, horari, funcions i tasques, competències, tutors, etc.
 • Durada: pel que fa a les pràctiques curriculars és variable segons cada pla d'estudis, i les extracurriculars fins a 750 hores per curs acadèmic.
 • L'estudiant està cobert per l'assegurança escolar o voluntària, segons l'edat, a més de per danys a tercers.
  La pòlissa obligatòria es fa a través de la matrícula i la voluntària la tramita el propi estudiant.
  La Universitat de Barcelona té subscrita una pòlissa que cobreix la responsabilitat a tercers dels estudiants durant les pràctiques.
 • L'estudiant tindrà un tutor de la facultat i un de l'empresa, que hauran de coordinar-se durant el desenvolupament de la pràctica.
 • Al tenir caràcter formatiu, no poden derivar en obligacions pròpies d'una relació laboral.
 • El conveni recull la protecció de dades de caràcter personal de l'estudiant i la confidencialitat de dades de l'empresa.

 

Com se seleccionen els candidats de pràctiques

Segons l'organització de cada centre la selecció de l'estudiant com a candidat a una oferta de pràctiques es fa de maneres diferents. També depèn si són pràctiques curriculars o extracurriculars.

A grans trets, els actuals processos de selecció són aquests:

 • Que el propi centre faci la selecció en funció de criteris interns, com poden ser el nombre de crèdits aprovats, la nota mitjana, els requisits i l'adequació a l'oferta, l'entrevista amb l'empresa...
  D'aquests elements del procés de selecció, se'n poden considerar tots o només alguns, i en la majoria del casos es tracta de processos vinculats a les pràctiques obligatòries o curriculars.
  També acostumen a ser convocatòries públiques perquè tant les empreses com els estudiants s'inscriguin. Davant la concurrència d'interessos dels estudiants a unes mateixes places, al final es publica la llista d'assignacions definitiva.
 • Que la selecció la faci directament l'empresa a partir dels seus criteris. En aquests casos té molta importància l'entrevista personal per validar l'adequació a l'oferta de pràctiques.
 • En tots els casos, sempre ha d'existir la validació del centre UB on està matriculat l'estudiant. El centre, un cop valorada la qualitat, és qui finalment aprova la pràctica.

 

Com es tramiten les pràctiques

Per poder iniciar les pràctiques, cal que se signin el conveni de cooperació educativa i el projecte formatiu de les pràctiques. El conveni ha d'estar signat per l'empresa i el centre UB, mentre que el projecte formatiu l'han de signar l'estudiant, l'empresa i el centre UB.

 

Informació de l'alta de l'estudiant al Règim General de la Seguretat Social

Properament, tindreu aquí la informació actualitzada, amb les novetats sobre la cotització a la Seguretat Social..


excel HUBc BKC