#

Presentació

L’àrea de formació i orientació laboral (FOL) aglutina titulats d’àmbits molt diversos. Una de les particularitats dels docents d’aquesta especialitat és que imparteixen mòduls transversals a tots els cicles formatius, amb una càrrega horària baixa, i amb poca representació entre el professorat que constitueix els claustres. 

Aquesta situació fa que els docents de FOL hagin de buscar referents en aquest àmbit més enllà del seu propi centre, i que tinguin una necessitat més gran de treballar en xarxa que el professorat d’altres mòduls de cicles formatius.

La jornada d’enguany serà la més participativa que s’ha fet fins ara, ja que una trentena de docents de FOL col·laboren en la seva organització. Això permetrà que els docents d’aquesta àrea puguin disposar d’un espai de trobada únic en què poder dur a terme tasques d’aprenentatge entre iguals, formació amb especialistes, activitats de debat i reflexió, i intercanvi d’experiències o bones pràctiques.

Objectius

Els objectius de la jornada són:

#

Crear un espai de debat i reflexió sobre el futur de l’àrea de FOL.

 

#

Dotar els docents de FOL d’eines i recursos a través
de ponències d’experts i de l’intercanvi de bones pràctiques i experiències.

 

Els destinataris d’aquesta jornada són docents de l’àrea de FOL de Catalunya. En el cas que hi hagin places lliures, respectant l’aforament del recinte, podran assistir docents de l’especialitat de la resta de comunitats autònomes.
No obstant, cal recordar que la llengua vehicular de la jornada serà el Català.

 

#