català
sigla
LAC
desenvolupament
Llei d’auditoria de comptes
categoria
nom femení
àrea temàtica
dret
legislació i jurisprudència
Etimologia
Del castellà, Ley de Auditoría de Cuentas.
castellà
sigla
LAC
desarrollo
Ley de Auditoría de Cuentas
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
legislación y jurisprudencia

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 28-9-2023