anglès
acronym
WWTP
expansion
wastewater treatment plant
category
noun
thematic area
engineering and electronics
català
sigla
EDAR [forma lexicalitzada]
desenvolupament
estació depuradora d’aigües residuals
categoria
nom femení
desenvolupament
depuradora
categoria
nom femení
àrea temàtica
enginyeria i electrònica
castellà
sigla
EDAR [forma lexicalizada]
desarrollo
estación depuradora de aguas residuales
categoría
nombre femenino
desarrollo
depuradora
categoría
nombre femenino
área temática
ingeniería y electrónica

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-11-2023