anglès
abbreviation
Wed.
symbol
W
expansion
Wednesday
category
noun
thematic area
general language
days of the week
català
abreviatura
dc.
desenvolupament
dimecres
categoria
nom masculí
àrea temàtica
llengua general
dies de la setmana
Nota
Dins d’un text convé fer servir la forma sencera i reservar l’abreviatura per a casos clars de falta d’espai: taules, gràfics, llistes, quadres, classificacions, etc.
castellà
abreviatura
mi.
desarrollo
miércoles
categoría
nombre masculino
área temática
lengua general
días de la semana

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 16-2-2022