anglès
acronym
UNO
expansion
United Nations Organization
category
noun
acronym
UN
expansion
United Nations
category
noun
thematic area
law
political, legal and economic organisations and associations
català
sigla
ONU
desenvolupament
Organització de les Nacions Unides
categoria
nom femení
sigla
NU
desenvolupament
Nacions Unides
categoria
nom femení plural
àrea temàtica
dret
organismes i associacions polítiques, jurídiques i econòmiques
Nota
La denominació oficial és Organització de les Nacions Unides, tot i que s’hi pot fer referència de manera abreujada amb la forma Nacions Unides, amb article o sense. Quan aquesta denominació breu duu article, el verb concorda en plural; quan no en duu, el verb ha de ser en singular.
castellà
sigla
ONU
desarrollo
Organización de las Naciones Unidas
categoría
nombre femenino
sigla
NU
desarrollo
Naciones Unidas
categoría
nombre femenino
área temática
derecho
organismos y asociaciones políticas, jurídicas y económicas

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
Darrera actualització: 22-9-2022