Com serà el curs 20-21?

Introducció

El curs acadèmic 2020-21 serà el primer en el context de la crisi sanitària SARS-CoV-2 i implicarà la tornada a les aules després de gairebé sis mesos tancades. Aquí us presentem les principals mesures d’adaptació de la docència a la situació actual d’alerta sanitària i altres informacions, sobre el proper semestre, que poden ser del vostre interès. Tingueu en compte però, que la situació sanitària és canviant i que aquestes mesures poden variar al llarg del curs.

Protocol de prevenció i protecció sanitària de la Facultat d’Educació per al curs 2020-21 davant la crisi sanitària per la covid19​

Infografia: Frenem la COVID19

  • La majoria de la docència serà mixta: una part en línia i l’altra presencial. Cada assignatura té assignada una aula virtual a través del campus virtual. L’aula i els dies de classe presencial els trobareu a l’espai web del vostre ensenyament.
  • Es potenciarà l'avaluació contínua.
  • S’organitzaran grups presencials més petits per tal de respectar les distàncies de seguretat de 1,5 m.
  • Els horaris s'han establert per a que les activitats presencials estiguin agrupades en els mateixos dies (2/3 dies a la setmana).
  • Les sessions presencials d'assignatures d'un mateix grup, es faran a la mateixa aula durant tot el dia.
  • Cal respectar les mesures de protecció individual: mascareta, distància de seguretat i higiene de mans.
  • Cada ensenyament té assignades unes determinades aules amb entrades i sortides específiques dels edificis. A l’inici de curs trobareu a la web com moure's dins de la facultat.

En el període excepcional que afecta al curs 2020-21 derivat de la pandèmica COVID-19, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, les activitats de pràctiques previstes d’assistència als seminaris i als centres podran adaptar-se a la modalitat presencial i no presencial. Per fer-ho, es combinarà la presència a l’aula universitària i/o centre de pràctiques amb activitats en línia en modalitat sincrònica i/o asincrònica.

El calendari i horari de les activitats presencials a l’aula universitària serà l'especificat per la Facultat i se n’informà al campus virtual de l'assignatura corresponent.

Pel que fa a l’estada als centres de pràctiques externs a la universitat, es presenta un triple escenari possible, sempre tenint en compte l’especificitat de cada ensenyament de la Facultat:

  • Escenari 1. Pràctiques presencials: es realitzaran en institucions públiques o privades que desenvolupen una activitat professional en el marc dels ensenyaments acadèmics de la Facultat. Els i les estudiants hi realitzaran les seves pràctiques d’intervenció, seguint la dedicació d’hores estipulades als projectes formatius de cada ensenyament, i avalades amb la signatura dels agents implicats: centre, universitat i alumnat. Tot i que aquest és l’escenari usual de les pràctiques, davant d’un possible rebrot de la Covid-19, es tindrà en compte una possible adaptació, virtualitat o pròrroga, en funció de les necessitats concretes de cada ensenyament.

 

  • Escenari 2. Pràctiques semi-presencials: es realitzaran en institucions que hagin especificat aquesta modalitat mixta o híbrida en la seva oferta formativa, i es consideri oportú per part de cada ensenyament.

 

  • Escenari 3. Pràctiques no presencials: es realitzaran en institucions que hagin especificat aquesta modalitat en la seva oferta formativa, i es consideri oportú per part de cada ensenyament.

 

Aquest és l’acord adoptat per part del vicedeganat acadèmic i de tots els responsables de pràctiques de la Facultat, en consonància amb les normatives de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, just s’iniciï el nou curs 2020-2021 es farà una revisió dels acords presos per valorar si cal ajustar-los a la realitat del moment i se n’informaria de nou a cada ensenyament.