Com serà el curs 20-21?

Introducció

El curs acadèmic 2020-21 serà el primer en el context de la crisi sanitària SARS-CoV-2 i implicarà la tornada a les aules després de gairebé sis mesos tancades. Aquí us presentem les principals mesures d’adaptació de la docència a la situació actual d’alerta sanitària i altres informacions, sobre el proper semestre, que poden ser del vostre interès. Tingueu en compte però, que la situació sanitària és canviant i que aquestes mesures poden variar al llarg del curs.

Protocol de prevenció i protecció sanitària de la Facultat d’Educació per al curs 2020-21 davant la crisi sanitària per la covid19​

Infografia: Frenem la COVID19

Certificat autorresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de la comarca per la crisi sanitària causada per la COVID-19

 • La majoria de la docència serà en línia o en modalitat mixta (una part en línia i l’altra presencial). Cada assignatura té assignada una aula virtual a través del campus virtual. L’aula i els dies de classe presencial els trobareu a l’espai web del vostre ensenyament.
 • Es potenciarà l'avaluació contínua.
 • S’organitzaran grups presencials més petits per tal de respectar les distàncies de seguretat de 1,5 m.
 • Els horaris s'han establert per a que les activitats presencials estiguin agrupades en els mateixos dies (2/3 dies a la setmana).
 • Les sessions presencials d'assignatures d'un mateix grup, es faran a la mateixa aula durant tot el dia.
 • Cal respectar les mesures de protecció individual: mascareta, distància de seguretat i higiene de mans.
 • Cada ensenyament té assignades unes determinades aules amb entrades i sortides específiques dels edificis. 

En el període excepcional que afecta al curs 2020-21 derivat de la pandèmica COVID-19, i seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, les activitats de pràctiques previstes d’assistència als seminaris i als centres podran adaptar-se a la modalitat presencial i no presencial. Per fer-ho, es combinarà la presència a l’aula universitària i/o centre de pràctiques amb activitats en línia en modalitat sincrònica i/o asincrònica.

El calendari i horari de les activitats presencials a l’aula universitària serà l'especificat per la Facultat i se n’informà al campus virtual de l'assignatura corresponent.

Pel que fa a l’estada als centres de pràctiques externs a la universitat, es presenta un triple escenari possible, sempre tenint en compte l’especificitat de cada ensenyament de la Facultat:

 • Escenari 1. Pràctiques presencials: es realitzaran en institucions públiques o privades que desenvolupen una activitat professional en el marc dels ensenyaments acadèmics de la Facultat. Els i les estudiants hi realitzaran les seves pràctiques d’intervenció, seguint la dedicació d’hores estipulades als projectes formatius de cada ensenyament, i avalades amb la signatura dels agents implicats: centre, universitat i alumnat. Tot i que aquest és l’escenari usual de les pràctiques, davant d’un possible rebrot de la Covid-19, es tindrà en compte una possible adaptació, virtualitat o pròrroga, en funció de les necessitats concretes de cada ensenyament.

 

 • Escenari 2. Pràctiques semi-presencials: es realitzaran en institucions que hagin especificat aquesta modalitat mixta o híbrida en la seva oferta formativa, i es consideri oportú per part de cada ensenyament.

 

 • Escenari 3. Pràctiques no presencials: es realitzaran en institucions que hagin especificat aquesta modalitat en la seva oferta formativa, i es consideri oportú per part de cada ensenyament.

 

Aquest és l’acord adoptat per part del vicedeganat acadèmic i de tots els responsables de pràctiques de la Facultat, en consonància amb les normatives de la Universitat de Barcelona. Tanmateix, just s’iniciï el nou curs 2020-2021 es farà una revisió dels acords presos per valorar si cal ajustar-los a la realitat del moment i se n’informaria de nou a cada ensenyament.

Tal i com vam comunicar el passat 5 de març, l'alumnat de grau de la Facultat d’Educació torna a les classes presencials. A continuació, podeu veure les dates establertes per a cada curs i ensenyament:

Pedagogia

 • Primer curs: 8 de març
 • Tercer curs: setmana del 15 de març
 • Segon curs: setmana del 22 de març
 • Quart curs/optatives: setmana del 6 d'abril

 

Educació Social

 • Primer curs: 8 de març
 • Segon curs: setmana del 15 de març
 • Tercer curs: setmana del 22 de març
 • Quart curs/optatives: setmana del 6 d'abril

 

Mestre d'Educació Primària

 • Primer curs: 8 de març
 • Quart curs/ Mencions:15 de març(TFG continuaria en línia) 
 • Segon curs:  5 d'abril

 

Mestre d'Educació Infantil

 • Primer curs: 1 de març
 • Quart curs/mencions: 15 de març (TFG i Didàctica de la Llengua II continua en línia i a partir del 6 d'abril, Didàctica de la Llengua II, passa a docència mixta)
 • Segon i tercer curs: 12 d'abril

 

Doble Titulació 

 • Primer curs: 1 de març
 • Cinquè curs/mencions: 15 de març (TFG continuaria en línia)
 • Segon curs: 10 de maig
 • Tercer curs: 22 de març
 • Quart curs: 6 d'abril

L'alumnat que no viu a la comarca de Barcelona ha de generar, cada dia que assisteix a la Facultat d'Educació, el Certificat autorresponsable de desplaçament d'entrada i sortida de comarca per la crisi sanitària causada per la COVID-19

Es recomana acompanyar aquest certificat amb la matricula de la universitat que trobareu a la vostra intranet (apartat automatrícula i resguard de matrícula).

D’acord amb la resolució del rector, l'alumnat de primer curs torna de manera restringida a les classes presencials en les mateixes condicions en què es va iniciar el primer semestre del present curs 2020-2021.En aquest sentit, l’assistència presencial a les sessions del segon semestre és obligatòria d’acord amb la planificació informada a través del campus virtual i en consonància amb el que s’estableix als respectius plans docents. Per tant, l’alumnat ha d’informar i justificar l’absència a les sessions presencials als espais de la facultat en qualsevol d’aquests supòsits:

Confirmació cas positiu de COVID-19

 • Informar al professorat a través d’un correu electrònic. Cal adjuntar una còpia de l’informe mèdic o sms de CatSalut i posar en còpia a la gestora COVID-19 de la Facultat (covid19.educacio@ub.edu).

 

Confinament per contacte directe amb cas positiu, cura d’un cas positiu, confinat dependent o malaltia pròpia de risc

 

Altres supòsits: viure fora de Catalunya, durada del trajecte del domicili a la facultat superior a tres hores, i altres situacions excepcionals i sobrevingudes degudament justificades.

 • Posar-se en contacte amb el o la cap d’estudis de l’ensenyament a través d’un correu electrònic.

 

El professorat custodirà la documentació rebuda fins al final de l'avaluació.