Camps experimentals

El Servei de Camps Experimentals de la Universitat de Barcelona, situat al costat sud de la Facultat de Biologia, procedeix del servei creat i adscrit a l’antic Departament de Fisiologia Vegetal el 1960. Actualment aplega personal especialitzat i disposa d’instrumental i instal·lacions de camp i de laboratori dedicades al cultiu de plantes, tant al sòl, a l’aire lliure, com en condicions modificades i altament controlades. El SCE promou i es fa càrrec de l

El Servei de Camps Experimentals de la Universitat de Barcelona, situat al costat sud de la Facultat de Biologia, procedeix del servei creat i adscrit a l’antic Departament de Fisiologia Vegetal el 1960. Actualment aplega personal especialitzat i disposa d’instrumental i instal·lacions de camp i de laboratori dedicades al cultiu de plantes, tant al sòl, a l’aire lliure, com en condicions modificades i altament controlades. El SCE promou i es fa càrrec de l'adquisició de l'equipament necessari, especialment de grans equips d'interès i utilització comuns a diferents departaments i grups de recerca, amb la finalitat de racionalitzar les inversions. Centralitza i agilitza la utilització d’instrumental científic i tècnic experimental amb l’objecte d’optimitzar el seu ús i facilitar la posta a punt i manteniment. L’objectiu del Servei és facilitar als seus usuaris (institucions docents o de recerca i empreses privades) qualsevol tipus d’experimentació amb plantes.

Personal

Responsable Científic: José Luis Araus Ortega

Responsable Tècnic: Xavier Aranda Frattarola

Tècnic Superior del servei: Josep Matas Jorba

Tècnic Especialitzat:  Francesc Prenyanosa Alonso

Oferta de serveis

 • Els materials i serveis necessaris per dur a terme experiments amb plantes. L’equip tècnic del Servei s’ocupa de la preparació, programació i manteniment de les cambres de cultiu i dels hivernacles utilitzats en cada experiment, així com de les tasques necessàries per al cultiu: reg, adob i control fitosanitari, i posa a disposició dels investigadors diversitat de testos, safates i substrats de cultiu.

  També es poden convenir altres feines addicionals, en circumstàncies especials el experiments amb el personal propi.
   
 • Instruments i equips de mesura d’activitat en plantes, tant al  laboratori com al camp.
   
 • Suport de servei tècnic tant per al calibratge i el manteniment dels aparells com per al disseny i l’adequació de nous equips per aplicacions especifiques.

 • Superfície de cultiu de 750 m2 que pot adequar-se a diferents tipus de reg i fertirrigació. Hivernacle de vidre per a recerca i docència de 500 m2, format per quatre mòduls amb regulació automàtica de clima. Les taules de cultiu disposen de calefacció i reg independents.


 

 • Sala de cambres d’ambient controlat, amb diferents tipus de cambres per cultivar amb intensitat de llum, temperatura, humitat relativa, concentració de CO2 i fotoperíode programats.
 
 

 

 • Laboratori general equipat amb material bàsic de laboratori, cambra freda de conservació, estufes d’assecatge, autoclau i liofilitzador.
   
 • Laboratori d’aparells amb instrumental i equipament per a la quantificació del bescanvi de gasos (CO2 i H2O) i de la mesura de la fluorescència de les clorofil.les tant en cambres d’ambient controlat com als hivernacles o camps experimentals. S’hi destaquen els següents equips: LI-6400 (LI-COR), IMAGING-PAM (WALZ) i MINI-PAM-II (WALZ).
   
 
 
El laboratori també disposa de diversos equips auxiliars per a la mesura de paràmetres ambientals: Temperatura, HR, CO2 i radiòmetres amb sensors per la radiació global, infraroja i fotosintèticament activa (PAR). Es disposa també de diferents tipus de sensors enregistradors de dades.

A fi de coordinar esforços. El sol·licitant mantindrà una entrevista prèvia amb el membre corresponent del Servei, concretant la finalitat de la prestació i les tècniques adients

L’usuari es fa responsable dels materials emprats, així com de la supervisió dels cultius, i es posarà en contacte amb la direcció del Servei per a resoldre qualsevol incidència.

Els costos econòmics derivats del consum de fungibles així com de l’adquisició i/o instal·lació de materials, serà assumit per l’usuari, que haurà de donar les dades necessàries per facturar les despeses ocasionades. En cas necessari el Servei confeccionarà un pressupost previ que l’usuari retornarà amb el vist i plau del Cap del Departament.

L’usuari queda obligat a citar el Servei de Camps Experimentals en els treballs publicats que en resultin.

El sol·licitant és pregat de fer lliurament a la direcció del Servei, de separata o fotocopia de les publicacions sorgides de les prestacions del Servei

Comparteix-ho: