Categoria

Paraula clau
Premi al Millor TFG de Malalties Rares

II PREMI AL MILLOR TFG EN MALALTIES RARES

FACULTAT DE BIOLOGIA, UB

 

Bases

La Càtedra UB Malalties Rares convoca el II Premi al millor treball de fi de grau (TFG) en malalties rares. El premi està finançat per la Càtedra UB Malalties Rares que té com a objectius essencials la promoció de tot un conjunt d’activitats de docència, formació i informació en l’àmbit de les malalties rares. Un dels objectius principals és, doncs, la formació docent d’estudiants universitaris en tots els punts que engloben aquest tipus de malalties: diagnòstic, recerca bàsica i translacional, innovació, educació al públic en general, etc.; així com la transferència de coneixements a la ciutadania.

 

1. CONTINGUT I DOTACIÓ DEL PREMI

El premi al millor TFG en malalties rares estarà dotat de 500 € en efectiu per a l’estudiant autor/a del treball.

Així mateix, es podrà concedir un premi ex aequo a dos treballs guanyadors, obtenint cadascun dels treballs la meitat de la dotació econòmica esmentada més amunt.

El premi s’acompanyarà de diploma de menció del qual es farà lliurament en un acte públic.

Els tutors o tutores UB del treball premiat rebran igualment un diploma de reconeixement que es lliurarà al mateix acte públic.

 

2. PARTICIPANTS

Hi pot participar l’alumnat matriculat en un dels graus de la facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona, que hagi defensat el seu TFG durant el curs lectiu 2022-2023 i que aquest treball hagi estat qualificat amb una nota mínima de 8 en primera convocatòria.

Queda exclosa de l’import del premi qualsevol persona que, en el moment de recollir-ho, sigui personal sanitari o funcionariat públic en qualsevol de les activitats.

La participació en el premi és compatible amb la que pugui derivar-se d’altres convocatòries de premis similars als diferents centres de la Universitat de Barcelona i no substituirà a cap d’ells.

 

3. REQUISITS DELS TREBALLS

1. Els treballs han de tenir una temàtica relacionada amb una o vàries malalties rares.

2. La llengua emprada al treball pot ser el català, el castellà o l’anglès.

3. Els treballs han de ser inèdits i d’autoria pròpia.

 

4. FORMA I TERMINI DE PRESENTACIÓ DELS TREBALLS

El termini de lliurament de sol·licituds per a participar en el premi és el 13 d’octubre de 2023. No s’admetrà cap lliurament fora d’aquesta data.

Documentació a aportar:

1. Sol·licitud de la candidatura degudament emplenada.

2. Treball de fi de grau que opta al premi en format PDF.

Els dos documents s’han d’enviar al correu marisolmontolio@ub.edu.

La presentació de treballs que no compleixin amb aquests requisits suposarà l’exclusió automàtica del concurs.

 

5. CONDICIONS DE LA CONVOCATÒRIA

Les persones que sol·licitin participar en el premi es comprometen a:

1. Acceptar que el seu treball quedi dipositat al Dipòsit Digital de la UB i que se’n pugui fer difusió a través del lloc web de la Universitat de Barcelona en el cas que així ho proposi el jurat del premi.

2. Si s’escau, realitzar una presentació del treball en un acte públic organitzat per la Càtedra UB Malalties Rares en el següent curs acadèmic, en el cas que el treball resulti guanyador o tingui una menció del jurat d’interès per ésser exposat.

3. Qualsevol incompliment, total o parcial, o falta d’observança rigorosa del contemplat en aquestes bases, independentment de la fase en que es produeixi, donarà lloc a l’exclusió automàtica del treball i la persona candidata.

 

6. COMISSIÓ AVALUADORA

L’avaluació dels treballs serà realitzada per la comissió de seguiment de la Càtedra UB Malalties Rares.

 

7. CRITERIS D’AVALUACIÓ

Els criteris que la comissió avaluadora tindrà en compte seran els següents:

1. Rellevància del tema

2. Coherència i rigor metodològics

3. Resultats, conclusions i avenç aportat en malalties rares

Qualsevol eventualitat no prevista a les bases serà resolta per la pròpia comissió.

 

8. DECISIÓ I ACTE DE LLIURAMENT

La resolució de la comissió avaluadora serà inapel·lable i es comunicarà durant l’acte públic de lliurament del premi, que tindrà lloc a l’aula magna Ramon Parés de la Facultat de Biologia, el divendres 3 de novembre de 2023, a les 14:00h.

El premi al millor TFG pot quedar desert si així ho determina la comissió avaluadora.

 

 

Més informació sobre la Càtedra UB de Malalties Rares