Linies de recerca

 

Grup de Productes Naturals

Línies de recerca 

 

 • Biosistemàtica de plantes vasculars - Biodiversitat florística i taxonomia - Biologia molecular   citogenètica
 • Bioinformàtica: bancs de dades gestió de col·leccions vegetals
 • Biologia de la conservació i gestió de plantes amenaçades
 • Etnobotànica

Línies de recerca 

 • Producció de compostos vegetals amb propietats terapèutiques mitjançant la tecnologia de les arrels transformades.
 • Potencial del cultiu en bioreactor de cèl·lules de Taxus per la producció industrial de taxol i baccatina III
 • Aplicació de la enginyeria metabòlica a la millora de la producció d'alcaloides tropànics en cultius d'arrels transformades de Solanàcies
 • Aplicació de la enginyeria metabòlica per la sobreproducció de Taxol i BaccatinaIII en cultius cel·lulars de Taxus
 • Potencial del cultiu a gran escala de plantes medicinals transgèniques com a font industrial de metabòlits secundaris amb alt valor afegit.

 

Biotecnologia Sostenible I Bioremediació (Grr)

 • Estudi de la degradació microbiana d'hidrocarburs: Aïllament de soques bacterianes i obtenció de consorcis microbians. Aïllament i identificació de metabolits intermediaris per a l'estudi d'hidrocarburs. Bioremediació d'aigües i sòls contaminats per hidrocarburs.
 • Estudi dels processos bioquímics implicats en la degradació ambiental de barreges d'hidrocarburs. Vies metabòliques de degradació d'hidrocarburs aromàtics policíclics. Cometabolisme. Aplicacions a la biorecuperació d'aigües i sòls contaminats. Desenvolupament d'inòculs.
 • Desenvolupament de processos de producció i formulació de bioplaguicides
 • Disseny de processos de transformació per bacteris o els seus enzims per l'obtenció de nous productes d'aplicació industrial a partir de residus i subproductes industrials d'alt contingut en greixos. Estudi i disseny de les estratègies de biotransformació.
 • Incidència de la contaminació ambiental del crom en la flora bacteriana resistent al Cr(VI) d'Apodemus sylvaticus.
 • Paleopaisatge quaternari. Estudi dels ambients, factors i processos responsables de la formació del paisatge quaternari.
 • Paisatge històric. Estudi dels esdeveniments biofísics i humans en la definició del paisatge recent.
 • Dinàmica del paisatge actual. Estudi dels processos biofísics actuals que expliquen les modificacions del paisatge.
 • Paisatge i territori. Valoració dels canvis del paisatge a partir dels usos del sòl. També la seva repercussió en l'educació i sensibilització ambientals.
Comparteix-ho: