Linies de recerca

 

Grup de Productes Naturals

Línies de recerca 

 

 • Biosistemàtica de plantes vasculars - Biodiversitat florística i taxonomia - Biologia molecular   citogenètica
 • Bioinformàtica: bancs de dades gestió de col·leccions vegetals
 • Biologia de la conservació i gestió de plantes amenaçades
 • Etnobotànica

Línies de recerca 

 • Producció de compostos vegetals amb propietats terapèutiques mitjançant la tecnologia de les arrels transformades.
 • Potencial del cultiu en bioreactor de cèl·lules de Taxus per la producció industrial de taxol i baccatina III
 • Aplicació de la enginyeria metabòlica a la millora de la producció d'alcaloides tropànics en cultius d'arrels transformades de Solanàcies
 • Aplicació de la enginyeria metabòlica per la sobreproducció de Taxol i BaccatinaIII en cultius cel·lulars de Taxus
 • Potencial del cultiu a gran escala de plantes medicinals transgèniques com a font industrial de metabòlits secundaris amb alt valor afegit.

 

Biotecnologia Sostenible I Bioremediació (Grr)

 • Estudi de la degradació microbiana d'hidrocarburs: Aïllament de soques bacterianes i obtenció de consorcis microbians. Aïllament i identificació de metabolits intermediaris per a l'estudi d'hidrocarburs. Bioremediació d'aigües i sòls contaminats per hidrocarburs.
 • Estudi dels processos bioquímics implicats en la degradació ambiental de barreges d'hidrocarburs. Vies metabòliques de degradació d'hidrocarburs aromàtics policíclics. Cometabolisme. Aplicacions a la biorecuperació d'aigües i sòls contaminats. Desenvolupament d'inòculs.
 • Desenvolupament de processos de producció i formulació de bioplaguicides
 • Disseny de processos de transformació per bacteris o els seus enzims per l'obtenció de nous productes d'aplicació industrial a partir de residus i subproductes industrials d'alt contingut en greixos. Estudi i disseny de les estratègies de biotransformació.
 • Incidència de la contaminació ambiental del crom en la flora bacteriana resistent al Cr(VI) d'Apodemus sylvaticus.

 

 

Climate change and landscape ecology

Centrem els nostres esforços especialment en l’estudi de la climatologia, bioclimatologia i biogeografia dels espais mediterranis i de les illes Canàries. Aprofundim en l’ecologia, distribució, adaptació i interaccions amb el seu entorn, així com en l’estudi de la comprensió del canvi climàtic i l’escalfament global.

 

and

Landscape Ecology (CCLE)

Climate Change

and

Landscape Ecology (CCLE)

 

    

    

Climate Change

and

Landscape Ecology (CCLE)

Comparteix-ho: