Secció departamental de Dret Processal

Presentació

Presentació

La Secció de Dret Processal del Departament de Dret Administratiu, Dret Processal i Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona està integrada per un conjunt de professores i professors (catedràtics d’universitat, professors titulars d’universitat, lectors i associats) especialistes en una disciplina, com el Dret Processal, de notable importància pràctica quant a l’exercici de l’advocacia i amb una clara dependència recíproca vers les diferents manifestacions del dret substantiu o material.

La Secció imparteix i coordina docència en els Graus de Dret (Dret Processal Civil – Dret Processal Penal - Mitjans alternatius de resolució de conflictes – Estratègies Processals - TFG), Criminologia (Enjudiciament Criminal – TFG) i Investigació Privada (Dret Processal), així com als Màsters en Advocacia (Litigació Civil – Litigació Penal - Mediació –Test i proves penal – Test i proves civil – TFM processal civil – TFM processal penal), d’Estudis Jurídics Avançats (Introducció al Dret Processal) Criminologia (Enjudiciament Criminal – Mediació Penal), i Marc Jurídic de la Mediació (Mediació en conflictes). Igualment també participa, com a secció, a la tutoria de pràctiques externes dels Graus de Dret i Criminologia, així com a diferents cursos de postgrau i formació continuada.

La tasca investigadora que es duu a terme en el si de la secció es concreta, entre d’altres activitats, en la direcció de tesis doctorals, la realització de recerca en l’àmbit de projectes d’investigació en el marc de convocatòries competitives, i en l’organització i/o participació en Jornades i Congressos, tant nacionals com internacionals. El resultat d’aquesta tasca investigadora, recolzada de forma particular per la Fundació Privada Manuel Serra Domínguez (dirigida pel Dr. Vicente Pérez Daudí), es reflexa en les línies de recerca que apareixen a aquesta web i en les diferents publicacions de les i els membres que integren la secció.

Per últim, fer constar que diferents integrants de la secció han assumit o assumeixen importants càrrecs de gestió tant de la Facultat de Dret com de la pròpia Universitat de Barcelona (vgr. Síndic de Greuges de la UB  (Dr. Lluís Caballol i Angeltas) – Secretaria de la Facultat de Dret (Dra. Elena Guixé Nogués) – Adjunt a la Direcció del Màster en Advocacia (Dra. Núria Mallandrich) – i a l’anterior equip rectoral Delegat del Rector per a la Reforma de l’Estatut i Assumptes Jurídics i Vicerectorat d’Estructures i Governança (Dr. David Vallespín Pérez).

 

Prof. Dr. David Vallespín Pérez
Catedràtic de Dret Processal de la Universitat de Barcelona
Coordinador de la Secció de Dret Processal de la Facultat de Dret de la UB

Comparteix-ho: